POLITICA PA ILOR M RUN EI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Spre a coin­te­re­sa UE și SUA s-o aju­te în con­flic­tul cu Rusia pri­vind între­ru­pe­rea li­vră­ri­lor de ga­ze de că­tre Gaz­prom, Ucraina a anu­nțat planul con­sti­tu­i­rii unui con­so­rțiu cu fir­me europene și ame­ri­ca­ne in­te­re­sa­te de ope­ra­rea și mo­der­ni­za­rea sis­te­mu­lui de tran­sport al ga­ze­lor, con­so­rțiu în ca­re statul ucrai­nean și-ar pu­tea păs­tra 51% din acți­uni. Co­mi­sa­rul european pentru ener­gie, Gun­ther Oet­tin­ger, a de­cla­rat că următoarea run­dă de ne­go­ci­eri Rusia-Ucraina-UE pentru de­blo­ca­rea li­vră­ri­lor de ga­ze ru­sești ar pu­tea avea loc la ju­mă­ta­tea lui iu­lie. Mos­co­va a anu­nțat însă că dis­cuți­i­le pot con­ti­nua numai da­că Ki­e­vul își plă­tește da­to­ria de 4,5 mld. do­lari că­tre Gaz­prom, iar drept con­ce­sie a ac­cep­tat re­du­ce­rea prețu­lui pentru ga­ze­le fur­ni­za­te în apri­lie și mai de la 485 la 384,86 do­lari/1.000 mc. Ofi­cia­lii eu­ro­peni au su­ge­rat că Ucraina ar pu­tea plă­ti ga­zul din asis­te­nța fi­nan­cia­ră de 1,6 mld. eu­ro ofe­ri­tă de UE în acest an, din ca­re până acum Ki­e­vul a primit 350 mil. eu­ro. Puțini spe­ră însă ca pro­ble­ma ga­zu­lui să se re­zol­ve înain­te de 27 iu­nie, când Ucraina va sem­na par­tea eco­no­mi­că a acor­du­lui de aso­ci­e­re cu UE. Preșe­din­te­le rus Vla­di­mir Pu­tin a dat de înțe­les că și sem­na­rea acor­du­lui va avea con­se­ci­nțe ime­dia­te, afir­mând că Rusia nu va mai pu­tea să me­nți­nă ta­ri­fe­le va­ma­le de im­port ze­ro la pro­du­se­le din Ucraina. Spre a mai li­niști spi­ri­te­le atât la Mos­co­va, cât și la Bruxelles în pre­gă­ti­rea eveni­men­tu­lui de la 27 iu­nie, preșe­din­te­le ucrai­nean Pe­tro Po­roșen­ko a anu­nțat că va or­do­na o înce­ta­re a fo­cu­lui în es­tul ță­rii și că a no­mi­na­li­zat un nou mi­nis­tru de ex­ter­ne, în lo­cul lui Andri Deșcița, ca­re s-a re­mar­cat print fai­moa­sa in­ter­venție în ca­re l-a fă­cut „ne­no­ro­cit“pe Vla­di­mir Pu­tin. De par­tea ce­a­lal­tă, preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui European, Her­man van Rom­puy (foto stânga), ca­re va sem­na cu Po­roșen­ko (foto dre­ap­ta) acor­dul, a ce­rut Ru­si­ei să înce­te­ze su­sți­ne­rea cu ar­ma­ment a se­pa­ra­tiști­lor din es­tul Ucrai­nei, dar s-a abți­nut, în ul­ti­ma sa in­ter­venție pu­bli­că, de la ori­ce re­fe­ri­re la po­si­bi­le noi san­cți­uni UE contra Ru­si­ei. Con­sum 2013 (mld. mc) Im­port din Rusia 2013 (mld. mc) De­pen­den­ţă (%) 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.