AMR CÂTE­VA LUNI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Preșe­din­te­le Re­zer­vei Fe­de­ra­le a SUA, Ja­net Yel­len, a jus­ti­fi­cat re­du­ce­rea în con­ti­nua­re a rit­mu­lui lu­nar al cum­pă­ră­ri­lor de obli­ga­ţi­uni cu încă 10 mld. do­lari, la 35 mld. do­lari înce­pând din iu­lie, afir­mând că ac­ti­vi­ta­tea eco­no­mi­că „și-a re­venit în ul­ti­me­le luni“. Es­te a cin­cea re­du­ce­re pro­gre­si­vă a pro­gra­mu­lui de re­la­xa­re can­ti­ta­ti­vă din de­cem­brie încoa­ce, ca­re da­că va con­ti­nua în ace­lași ritm se va încheia com­plet în toam­nă. Yel­len a pre­ci­zat și că ra­te­le do­bânzi­lor vor ră­mâne aproa­pe de ze­ro „pentru o pe­ri­oa­dă con­si­de­ra­bi­lă“și du­pă închei­e­rea pro­gra­mu­lui de cum­pă­rări de obli­ga­ţi­uni, în func­ţie de evo­lu­ţia economiei. În pri­vin­ţa in­fla­ţi­ei, es­ti­mă­ri­le Fed sunt că ace­as­ta va ră­mâne la 2% sau sub ţin­ta de 2% până la fi­ne­le lui 2016, în pa­ra­lel cu o creștere a economiei pe par­cur­sul lui 2015 spre 3-3,2%, fa­ţă de 2,2% în acest an, și cu o ame­li­o­ra­re trep­ta­tă a con­di­ţi­i­lor de pe pia­ţa mun­cii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.