O VARĂ DE COȘMAR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Ma­ri­le com­pa­nii pe­tro­li­e­re - Exxo­nMo­bil, BP, Royal Dut­ch Shell - au înce­put sau au în plan de­ja să înce­a­pă eva­cua­rea per­so­na­lu­lui lor din Irak, în con­tex­tul lup­te­lor între ar­ma­ta ira­kia­nă și ji­ha­diști pentru con­tro­lul ra­fi­nă­ri­ei Bei­ji din nor­dul ţă­rii, ca­re con­cen­tre­a­ză peste un sfert din ca­pa­ci­ta­tea de ra­fi­na­re a ţă­rii. Con­flic­tul s-a sim­ţit de­ja la bur­se, un­de ţi­ţei­ul Brent a ajuns aproa­pe de 115 do­lari/ba­ril, ma­xi­mul ul­ti­me­lor no­uă luni. Deși ad­mi­nis­tra­ţia Oba­ma a anun­ţat că își păs­tre­a­ză toa­te op­ţi­u­ni­le de in­ter­ven­ţie contra re­be­li­lor sun­ni­ţi, cu ex­cep­ţia tri­mi­te­rii de tru­pe pe te­ren, gra­vi­ta­tea si­tua­ţi­ei a de­venit evi­den­tă oda­tă cu de­ci­zia, to­tal de ne­con­ce­put până de cu­rând, a Was­hin­gto­nu­lui de a ini­ţia dis­cu­ţii cu Ira­nul pe te­ma pa­ci­fi­că­rii Ira­ku­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.