CONTINUĂM ÎMPREU­NĂ?

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Rusia fur­ni­ze­a­ză cca 30% din ga­ze­le na­tu­ra­le con­su­ma­te în Europa, însă de­pen­den­ţa de ga­ze­le na­tu­ra­le im­por­ta­te din Rusia va­ria­ză pe an­sam­blul UE între 20% în ca­zul Ita­li­ei până la 100% în Le­to­nia, ţă­ri­le mai mici fi­ind cel mai ex­pu­se, ara­tă un ra­port al Băn­cii Mon­dia­le. În 2012, Po­lo­nia de­pin­dea de Rusia pentru aproa­pe 50% din con­su­mul de gaz, iar Li­tua­nia pentru peste 90%. Din mo­ment ce eco­no­mia Ru­si­ei se ba­ze­a­ză într-o mă­su­ră sem­ni­fi­ca­ti­vă pe ex­por­tul de ga­ze spre Europa (9% din PIB, 1/4 din înca­să­ri­le bu­ge­tu­lui și aproa­pe 2/3 din veni­tu­ri­le din export), de­pen­den­ţa re­ci­pro­că pe pia­ţa ener­gi­ei va li­mi­ta ris­cu­ri­le unei es­ca­la­dări a ten­si­u­ni­lor între UE și Rusia, con­si­de­ră Ban­ca Mon­dia­lă. Insti­tu­ţia amin­tește și de ex­pu­ne­rea con­sis­ten­tă a băn­ci­lor din UE pe pia­ţa Ru­si­ei, de 165 mld. do­lari, ce­le mai ex­pu­se fi­ind băn­ci­le din Fran­ţa, Ita­lia și Germania.

% 120

100

80

60

40

20

0

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.