Un cin­ci­nal pentru adop­ta­rea eu­ro

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE -

inci ani trec re­pe­de, s-ar pu­tea spu­ne. Dar de­ca­la­je­le ca­re ne des­part de ță­ri­le din zo­na eu­ro sunt des­tul de mari, așa că dru­mul spre eu­ro va fi cu si­gu­ra­nță o cur­să cu ob­sta­co­le. Avem în față un drum „lung și di­fi­cil“până la adop­ta­rea eu­ro, spunea re­cent chiar guvernatorul BNR, Mu­gur Isă­res­cu. Tre­ce­rea la eu­ro a fost până acum o țin­tă mișcă­toa­re. Inițial, obi­ec­ti­vul a fost 2014. Ulterior, s-a pro­fi­lat mo­men­tul ia­nua­rie 2015 pentru tre­ce­rea efec­ti­vă la mo­ne­da uni­că eu­ro­pe­a­nă. Apoi, a ur­mat o pe­ri­oa­dă „fără țin­tă“. Iar acum obi­ec­ti­vul anu­nțat de guvern es­te 1 ia­nua­rie 2019. Mo­ment la ca­re vor fi tre­cut de­ja do­uă de­ce­nii de când eu­ro a fost co­tat pentru pri­ma oa­ră la București, în 1999, la un curs de 13.000 de lei ve­chi (echi­va­len­tul a 1,3 lei în pre­zent).

Adop­ta­rea eu­ro es­te și marea am­biție a gu­ver­na­to­ru­lui Mu­gur Isă­res­cu, aflat în frun­tea BNR de aproa­pe un sfert de se­col. Tre­ce­rea la mo­ne­da uni­că eu­ro­pe­a­nă ar re­pre­zen­ta

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.