Câști­gul sa­la­rial me­diu net (lei)

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE -

eu­ro poate avea efec­te be­ne­fi­ce da­că va de­ve­ni o an­co­ră pentru im­ple­men­ta­rea re­for­me­lor struc­tu­ra­le, ca­re au fost ter­gi­ver­sa­te până acum, da­că va acți­o­na ca un ca­ta­li­za­tor pentru po­li­tici co­e­ren­te și con­sis­ten­te, au spus ana­liștii.

Es­te ade­vă­rat că la cri­te­ri­i­le no­mi­na­le de la Maas­tri­cht - ca­re vizează in­di­ca­tori pre­cum in­flația, do­bânzi­le, sta­bi­li­ta­tea cursului de schimb, de­fi­ci­tul bugetar și da­to­ria pu­bli­că - stăm des­tul de bi­ne. Înain­te de a in­tra în zo­na eu­ro, o ța­ră tre­bu­ie să ai­bă un deficit bugetar sub 3%

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.