MAI BI­NE FA­CEM NOI Pu­ţini pro­du­că­tori români s-au aven­tu­rat să des­chi­dă fa­brici noi pe par­cur­sul ul­ti­mi­lor ani, iar producătorul de pa­ve­le, bor­duri și ri­go­le Sym­me­tri­ca se nu­mă­ră prin­tre aceștia. Din 2010 încoa­ce a inau­gu­rat pa­tru noi fa­brici, iar pla­nuri

Business Magazin (Romania) - - + PIA A DE CAPITAL -

ES­TUL RII I SUDUL MOLDOVEI SUNT LOCURILE ÎN CA­RE SYM­ME­TRI­CA PL NUIE TE S - I DESCHID ALTE UNIT I DE PRODUC IE, ESTIMÂND C ACOPER , PRIN CE­LE CINCI FA­BRICI PE CA­RE LE ARE ÎN PRE­ZENT, 80% DIN SUPRAFA A RII. Mai mult, „stu­di­em po­si­bi­li­ta­tea mă­ri­rii ca­pa­ci­tății în zo­ne­le în ca­re exis­tă po­te­nțial“, spu­ne Se­bas­tian Bo­bu, di­rec­to­rul exe­cu­tiv al Sym­me­tri­ca, companie ca­re deți­ne 24% din piața de pro­fil. Re­pre­zen­tan­tul com­pa­ni­ei adău­gă că în con­diți­i­le unei pi­ețe „încă in­cer­te es­te foar­te di­fi­cil să fa­cem es­ti­mări cu pri­vi­re la evo­luția bu­si­nes­su­lui din acest an“. Com­pa­nia și-a bu­ge­tat o ci­fră de afa­ceri si­mi­la­ră re­zul­ta­te­lor de anul tre­cut - 15,4 milioane de eu­ro, în creștere față de 2012 (14 milioane de eu­ro) și de peste do­uă ori mai mult de­cât în 2010, când a înre­gis­trat o ci­fră de afa­ceri de 7 milioane de eu­ro. „Pla­nu­ri­le Sym­me­tri­ca pentru anul în curs vizează, în pri­mul rând, me­nți­ne­rea co­tei de piață cel puțin la ni­ve­lul ac­tual - 24%, dar și îmbu­nă­tăți­rea ca­pa­ci­tăți­lor de pro­du­cție în ve­de­rea crește­rii pre­ze­nței la ni­vel te­ri­to­rial“, de­cla­ră re­pre­zen­tan­tul com­pa­ni­ei.

Una peste alta, creșterea vânză­ri­lor se le­a­gă strâns de dezvoltarea ca­pa­ci­tăți­lor de pro­du­cție. Com­pa­nia, înfi­i­nța­tă în 1994, a des­chis pri­ma uni­ta­te de pro­du­cție în 1999, la Ve­rești (Su­ce­a­va), iar din 2010 a inau­gu­rat alte pa­tru fa­brici, la Po­du Iloai­ei (Iași), Bo­lin­tin Va­le (Ilfov), Prej­mer (Brașov) și Sin­te­rag (Bis­trița). Pentru pu­ne­rea în apli­ca­re a investițiilor în fa­bri­ci­le inau­gu­ra­te din 2010 încoa­ce a cântă­rit greu faptul că Sym­me­tri­ca își con­stru­i­ește li­ni­i­le de pro­du­cție, ce­ea ce se tra­du­ce într-o economie de 30% față de bu­ge­te­le ca­re in­clud uti­la­je adu­se din im­port.

V

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.