LA DUBLU

Business Magazin (Romania) - - + PIA A DE CAPITAL -

Pro­du­ce­rea in­ter­nă a li­ni­i­lor de fa­bri­cație a per­mis com­pa­ni­ei să se dez­vol­te mai ra­pid și cu cos­turi mai mici. Ast­fel, in­ves­tiția iniția­lă într-o fa­bri­că es­te cu până la 30% mai mică, adău­gându-se și cos­tu­ri­le re­du­se de tran­sport și de ser­vi­ce. „Practic, da­că pentru o li­nie de fa­bri­cație cum­pă­ra­tă, atunci când do­rim să lan­săm un pro­dus nou ca di­men­si­uni și rețe­tă înse­am­nă să ce­rem ser­vi­ce-ul pro­du­că­to­ru­lui li­ni­ei, în ca­zul unei li­nii pro­prii avem o mai are fle­xi­bi­li­ta­te în acest sens și, au­to­mat, cos­turi mai mici“, ex­pli­că Se­bas­tian Bo­bu.

Sym­me­tri­ca a înce­put să fa­bri­ce li­nii de pro­du­cție în 2005, iar până în 2010 le-a vândut. În ur­mă cu pa­tru ani însă, oda­tă cu inau­gu­ra­rea ce­lei de-a do­ua fa­brici a com­pa­ni­ei, la Po­du Iloai­ei, ju­dețul Iași, a înce­put să își uti­le­ze fa­bri­ci­le cu pro­pri­i­le li­nii. „Ex­pan­si­u­nea com­pa­ni­ei a fost foar­te ra­pi­dă, iar ce­le pa­tru fa­brici inau­gu­ra­te din 2010 până în 2014 ne-au ab­sor­bit toa­te re­sur­se­le“, spu­ne Bo­bu. Tot el adau­gă că ac­ti­vi­ta­tea de­par­ta­men­tu­lui de cercetare nu es­te o ra­mu­ră de business în si­ne, pentru că pro­du­cția li­ni­i­lor de fa­bri­cație es­te des­ti­na­tă acum doar uni­tăți­lor pro­prii. În 20 de ani de ac­ti­vi­ta­te, volumul to­tal al investițiilor a ajuns la 23 de mil. eu­ro, din ca­re 18,5 milioane de eu­ro au fost des­ti­nați ce­lor cinci uni­tăți de pro­du­cție. RODUC IA IN­TERN A LI­NI­I­LOR DE FA­BRI­CA IE NU ES­TE ÎNS SIN­GU­RA DECIZIE CU IMPACT VIZIBIL ÎN AC­TI­VI­TA­TEA COM­PA­NI­EI. Un alt exem­plu sunt echi­pe­le de mon­ta­tori pro­fe­si­o­niști pe ca­re le are Sym­me­tri­ca, ca­re asi­gu­ră mon­ta­jul pentru 50% din­tre co­men­zi­le re­a­li­za­te de cli­e­nți. Con­cret, 10% din cifra de afa­ceri a com­pa­ni­ei, respectiv 1,5 milioane de eu­ro, es­te adu­să de ace­as­tă di­vi­zie. Pe par­cur­sul ul­ti­mi­lor ani, nu­mă­rul de ce­reri în ce pri­vește ser­vi­ci­i­le de mon­taj a cres­cut, pentru cli­e­nți din sec­to­rul pu­blic dar și cel privat. 60% din volumul lu­cră­ri­lor efec­tua­te sunt re­a­li­za­te în proiecte din sec­to­rul pu­blic, res­tul de 40% fi­ind împă­rți­te în mod egal între sec­to­rul re­zi­de­nțial/co­mer­cial și cli­e­nții per­soa­ne fi­zi­ce. Sym­me­tri­ca a an­ga­jat din pri­mii ani de ac­ti­vi­ta­te mon­ta­tori pro­fe­si­o­niști, iar nu­mă­rul aces­to­ra a cres­cut în tan­dem cu afa­ce­ri­le com­pa­ni­ei, ajun­gând acum la 40 de echipe. În pa­tru ani,

afa­ce­ri­le pro­du­că­to­ru­lui

de pa­ve­le, bor­duri și ri­go­le au cres­cut de peste do­uă ori.

P

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.