În con­tex­tul în ca­re la con­su­ma­tori se re­gă­sește cea mai ma­re can­ti­ta­te de deșeuri de am­ba­la­je, 60% din to­ta­lul generat pe pia­ţă, iar Ro­mânia tre­bu­ie să re­ci­cle­ze până în 2020 ju­mă­ta­te din deșeul mu­ni­ci­pal, po­pu­la­ţia a de­venit un ac­tor-cheie al înde­pli­nir

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Oda­tă ajun­se la se­diu, aces­tea erau to­tuși tria­te în ve­de­rea re­ci­clă­rii de că­tre an­ga­jații fir­mei, fără ca po­pu­lația să știe. De atunci volumul a cres­cut, iar acum can­ti­ta­tea de gu­noi jus­ti­fi­că din punct de ve­de­re economic exis­te­nța unor flu­xuri se­pa­ra­te. Cei de la Rom­prest de­cla­ră însă că pro­ce­sul de im­ple­men­ta­re es­te încă în curs, așa­dar „nu pu­tem spu­ne că es­te vor­ba de o ci­fră de afa­ceri, ci mai de­gra­bă de cos­turi, im­ple­men­ta­rea pre­co­lec­tă­rii și co­lec­tă­rii se­lec­ti­ve având ca cer­ti­tu­di­ne doar par­tea de in­ves­tiții“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.