9/10

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Astă­zi, Eco-Rom Am­ba­la­je înde­pli­nește 71,5% din obli­gația Ro­mâni­ei în ce­ea ce pri­vește re­ci­cla­rea deșeu­ri­lor de am­ba­la­je, con­form Age­nți­ei Nați­o­na­le pentru Pro­te­cția Me­di­u­lui. Pe piață mai ac­ti­ve­a­ză alte șap­te or­ga­ni­zații de tran­sfer de res­pon­sa­bi­li­ta­te ca­re gru­pe­a­ză res­tul de aproa­pe 30%.

Ile­a­na Du­mi­tru, di­rec­tor ju­ri­dic și cor­po­ra­te af­fairs al Ber­gen­bi­er, spu­ne că, pentru înde­pli­ni­rea obli­gați­i­lor le­ga­le de re­ci­cla­re im­pu­se de UE și de le­gis­lația nați­o­na­lă, com­pa­nia a plă­tit anul tre­cut 0,25% din cifra de afa­ceri, adi­că su­te bu­ne de mii de eu­ro. „Obli­gați­i­le le­ga­le ar tre­bui înde­pli­ni­te de toți su­bi­e­cții de drept. To­tuși, companiile își pot im­pu­ne și pro­pri­i­le țin­te spe­ci­fi­ce în ma­te­rie de re­ci­cla­re, iar apoi să poa­tă ca­pi­ta­li­za be­ne­fi­cii de ima­gi­ne“, spu­ne Du­mi­tru. Ea mai spu­ne că, din eva­luă­ri­le an­ga­jați­lor Ber­gen­bi­er, a rei­eșit că aceștia tind să fie mo­ti­vați de faptul că o companie es­te res­pon­sa­bi­lă și din punc­tul de ve­de­re al pro­te­cți­ei me­di­u­lui.

Fi­rește, obli­gația pro­du­că­to­ri­lor de am­ba­la­je de a re­ci­cla es­te tran­sfor­ma­tă de că­tre com­pa­nii într-un in­stru­ment de mar­ke­ting. În ca­zul îmbu­te­lia­to­ru­lui Co­ca-Co­la, un exem­plu es­te sti­cla Dor­na, lan­sa­tă în 2012 ca par­te din iniția­ti­va Co­ca-Co­la HBC de mi­cșo­ra­re a can­ti­tății de ma­te­ria­le fo­lo­si­te la am­ba­la­jul

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.