IDENTIFICAREA COS­TU­RI­LOR REALE ALE CO­LEC­TĂ­RII SE­PA­RA­TE DE LA POPULAŢIE ȘI ORGANIZAREA UNUI SIS­TEM FI­NAN­CIAR ECHITABIL, SUPORTABIL PENTRU TO­ŢI CONSTITUENŢII

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

(au­to­ri­tă­ţi, ope­ra­tori de sa­lu­bri­ta­te, populaţie) și ca­re să ge­ne­re­ze per­for­man­ţă - can­ti­tă­ţi de deșeuri de am­ba­la­je din ce în ce mai mari co­lec­ta­te aproa­pe de lo­cu­in­ţă și ser­vi­cii de co­lec­ta­re se­pa­ra­tă ca­li­ta­ti­ve. Re­co­man­da­rea re­pre­zen­tan­ţi­lor Uni­u­nii Europene es­te de con­to­ri­za­re a ser­vi­ci­u­lui de co­lec­ta­re a deșeu­ri­lor si­mi­lar cu toa­te ce­le­lal­te ser­vi­cii pu­bli­ce - respectiv pla­ta can­ti­tă­ţii de gu­noi ge­ne­ra­te, con­co­mi­tent cu exis­ten­ţa unui sis­tem de co­lec­ta­re se­pa­ra­tă gra­tu­it pentru populaţie (sis­te­mul PAYT - pay as

you throw). pe de­ge­te­le de la o mână, creșterea co­tați­ei in­ter­nați­o­na­le a pe­tro­lu­lui, ma­te­ria pri­mă pentru fa­bri­ca­rea PETu­lui, a de­ter­mi­nat apa­riția mai mul­tor afa­ceri în do­me­niu. „Efer­ves­ce­nța a fost de­ter­mi­na­tă și de creșterea ex­po­ne­nția­lă pe piață a va­lo­rii deșeu­lui de ma­se plas­ti­ce“, ex­pli­că So­rin Popescu.

Du­pă 2000, îmbu­te­lia­to­rii au tre­cut tot mai mult de la am­ba­la­jul din sti­clă la PET pe se­a­ma prețu­lui mai atrac­tiv. Inven­ta­to­rul be­rii la PET, Vir­gil Mai­lat, fon­da­tor al Be­re Mu­reș, po­ves­tea în 2008 pentru Business Ma­ga­zin des­pre ide­ea sa de a re­nu­nța la sti­clă. Fon­da­to­rul Be­re Mu­reș, cel ca­re și-a vândut afa­ce­rea că­tre Hei­ne­ken, spunea că slo­va­cii, fur­ni­zo­rii săi de ma­lț, au râs inițial de ide­ea sa de a pro­du­ce be­re la PET, zi­cându-i că e o ne­bu­nie să fo­lo­se­as­că in­gre­di­en­te atât de bu­ne pentru ce­va ce nu va merge ni­ci­o­da­tă. A câști­gat dis­pu­ta și lup­ta pe piața be­rii din Ro­mânia cu urmă­to­rul ar­gu­ment: „Ro­mânu­lui nu-i pla­ce când tre­bu­ie să du­că sti­cla la ma­ga­zin sau când într-o pla­să pu­ne câte­va sti­cle de be­re ca­re nu fac nici doi li­tri. El vrea să ia mai mult o sin­gu­ră da­tă, iar cu be­rea la PET pu­ne trei sti­cle în sa­coșă și fa­ce șa­se li­tri. Nor­mal că era mu­lțu­mit, iar asta mi s-a con­fir­mat ulterior, când am vă­zut că cel mai bi­ne se vin­de­au PET-urile la doi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.