100%

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

asi­gu­ra­rea in­fras­truc­tu­rii de co­lec­ta­re. „Nu are sens să fa­cem cam­pa­nii de in­for­ma­re, da­că in­fras­truc­tu­ra nu exis­tă“, spu­ne Wil­liam Ver­meir, preșe­din­te­le EXPRA, or­ga­ni­zație de tran­sfer de res­pon­sa­bi­li­ta­te din Bel­gia. El re­mar­că pro­gre­se­le re­a­li­za­te de Ro­mânia în ul­ti­mii ani re­fe­ri­tor la creșterea can­ti­tății de deșeuri mu­ni­ci­pa­le re­ci­cla­te: „În acest mo­ment Ro­mânia nu prea ți­ne pa­sul cu ță­ri­le din Europa de Vest, iar mo­dul în ca­re le­gis­lația deșeu­ri­lor es­te im­ple­men­ta­tă în ce­le 28 de țări ale UE ara­tă di­fe­re­nțe ma­jo­re. Dar exis­tă sem­na­le că Ro­mânia merge în di­re­cția po­tri­vi­tă“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.