40%

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

pentru pri­ma oa­ră des­pre se­pa­ra­rea și re­ci­cla­rea deșeu­ri­lor. Can­ti­tăți­le co­lec­ta­te de la ce­tățeni au cres­cut de la 800 de to­ne în 2006 la apro­xi­ma­tiv 40.000 de to­ne la fi­na­lul anu­lui 2013. Exis­tă o di­fe­re­nță no­ta­bi­lă între Tran­sil­va­nia și res­tul ță­rii, des­hi­de­rea lo­cu­i­to­ri­lor și a au­to­ri­tăți­lor lo­ca­le fi­ind sem­ni­fi­ca­tiv mai ma­re în re­gi­u­nea in­tra­car­pa­ti­că, po­tri­vit ce­lor din in­dus­trie. Prin­ci­pa­lul rol ar tre­bui să fie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.