E

Business Magazin (Romania) - - // I NTERNA I ONAL -

des Mo­u­lins de Ba­za­cle a su­pra­vi­ețu­it unor in­cen­dii, inun­dații, ierni vi­o­len­te și re­vo­luții, iar în tot acest timp a dis­tri­bu­it în între­gi­me pro­fi­tul că­tre acți­o­na­rii săi. A reușit cu suc­ces tre­ce­rea de la moa­ră la cen­tra­lă hi­dro­e­lec­tri­că în 1888, în urma unui in­cen­diu ca­re a dis­trus toa­te uni­tăți­le de pro­du­cție. Ulterior, com­pa­nia a fost lis­ta­tă la bur­sa de la Pa­ris.

Chiar da­că Dut­ch East India a fost pri­ma companie ca­re a emis acți­uni, So­ciété des Mo­u­lins de Ba­za­cle a pre­zen­tat, se­co­le de-a rândul, mai mul­te tră­să­turi ce i-au atras re­nu­me­le de cor­po­rație.

Acți­u­ni­le apa­rți­nând So­ciété des Mo­u­lins de Ba­za­cle erau nu­mi­te „uchaux“și pu­te­au fi tran­sfe­ra­te în mod li­ber fără im­pli­ca­rea com­pa­ni­ei. Înca­să­ri­le re­pre­zen­tau 1/16 din va­loa­rea ce­re­a­le­lor mă­ci­na­te, iar pro­fi­tul era dis­tri­bu­it pe­ri­o­dic că­tre acți­o­nari. La rândul lor, aceștia tre­bu­ia să achi­te o ta­xă anua­lă de rein­ves­ti­re, iar în ca­zul în ca­re nu ave­au su­ma la dis­po­ziție, par­tea lor din pro­fit re­venea com­pa­ni­ei. Acți­o­na­rii pu­te­au vin­de mai de­par­te de la 1/20 din­tr-o acți­u­ne.

În pri­mii ani, acți­u­ni­le erau tran­za­cți­o­na­te des­tul de rar. Du­pă anii 1600, au exis­tat pe­ri­oa­de în ca­re până la 20% din acți­uni erau vându­te anual. Pentru eco­no­mia de astă­zi, pro­cen­ta­jul nu es­te im­pre­si­o­nant. La acea vre­me însă, so­ci­e­ta­tea tre­bu­ia să se pro­mo­ve­ze sin­gu­ră fără a be­ne­fi­cia de mij­loa­ce­le de co­mu­ni­ca­re pre­zen­te acum. Un alt as­pect in­te­re­sant, ce a li­mi­tat într-o anu­mi­tă mă­su­ră co­mer­cia­li­za­rea acți­u­ni­lor, a fost re­pre­zen­tat de o ta­xă pe tran­za­cție. Un nou acți­o­nar avea obli­gația, pe lângă pla­ta acți­u­ni­lor, să or­ga­ni­ze­ze o ci­nă ală­turi de toți di­rec­to­rii com­pa­ni­ei pentru a-și ară­ta im­pli­ca­rea în dezvoltarea aces­teia.

Re­gis­tre­le ți­nu­te erau ex­trem de bi­ne pu­se la punct, ast­fel încât cer­ce­tă­to­rii au reușit să cal­cu­le­ze di­vi­den­de­le plă­ti­te timp de 417 ani. Mai mult chiar, da­te­le com­pa­ni­ei pre­cum și re­la­tări ale zia­re­lor din To­u­lo­u­se i-au aju­tat să re­con­stru­ias­că prețul acți­u­ni­lor pe o pe­ri­oa­dă de 364 de ani.

Prețul acți­u­ni­lor a re­a­cți­o­nat, de-a lun­gul tim­pu­lui, la di­ver­se­le ca­tas­tro­fe na­tu­ra­le ce au lo­vit To­u­lo­u­se-ul. Spre exem­plu, în urma înghețu­lui din 1709, ca­re a dis­trus o par­te din mori, prețul pentru o acți­u­ne a scă­zut cu aproa­pe 30%; de ase­me­nea, mai mul­te per­soa­ne nu au pu­tut achi­ta ta­xa de ad­mi­nis­tra­re a pro­fi­tu­lui și au pierdut acți­u­ni­le pe ca­re le deți­neau. So­luția a venit din par­tea unui in­gi­ner francez ca­re a cum­pă­rat aproa­pe ju­mă­ta­te din acți­u­ni­le exis­ten­te și le-a păs­trat până ce mo­ri­le au fost re­con­stru­i­te.

So­ciété des Mo­u­lins de Ba­za­cle es­te un test exce­lent pentru te­o­re­ti­ci­e­nii fi­na­nțe­lor, da­to­ri­tă exis­te­nței înde­lun­ga­te și lip­sei de schim­bări teh­no­lo­gi­ce ma­jo­re din acea pe­ri­oa­dă. Politica aleasă de companie, de a dis­tri­bui in­te­gral pro­fi­tul că­tre acți­o­nari, i-a aju­tat pe cer­ce­tă­tori să dez­vol­te un model clar al mo­du­lui de fun­cți­o­na­re.

Re­zul­ta­te­le fi­nan­cia­re au fost, în mod sur­prin­ză­tor, ex­trem de con­stan­te. Pro­fi­tul înre­gis­trat a fost în me­die de 5% de-a lun­gul is­to­ri­ei com­pa­ni­ei.

Fi­na­lul aces­tei po­vești in­cre­di­bi­le a fost adus nu de că­tre greșe­li de ma­na­ge­ment, ci de că­tre de­ci­zia gu­ver­nu­lui francez de a nați­o­na­li­za toa­te uti­li­tăți­le pu­bli­ce în 1946, du­pă sfârși­tul ce­lui de-al doi­lea răz­boi mon­dial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.