UN DESTIN DE PO­VES­TE

Business Magazin (Romania) - - // C L TORII -

De la un New York de epo­că, când tro­po­tul cai­lor stră­bă­tea zgo­mo­tos stră­zi­le lun­gi și pi­e­tru­i­te, iar onoa­rea era apă­ra­tă cu pis­to­lul, până la orașul mo­dern aco­pe­rit de zgârie-nori, veșnic tre­az, fil­mul re­co­man­dat de PRO Vi­deo, „Po­ves­te de iar­nă“, înfăp­tu­i­ește mi­ra­co­le și unește des­ti­ne. Du­pă se­co­le de întu­ne­ric, vi­se des­pre o iu­bi­re neînţe­le­a­să și o per­ma­nen­tă lup­tă cu si­ne, un băr­bat își re­cu­pe­re­a­ză amin­ti­ri­le și des­co­pe­ră in­cre­di­bi­lul destin ca­re îl aște­ap­tă. Co­lin Far­rell, Jes­si­ca Brown Fin­dlay, Jen­ni­fer Con­nel­ly, Wil­liam Hurt și Rus­sell Cro­we reînvie ro­man­tis­mul și spe­ran­ţa în splen­di­da „Po­ves­te de iar­nă“, din 24 iu­nie, pe DVD, în magazinele de spe­cia­li­ta­te. CUM CASA DE VACAN CÂT MAI LUXOAS R MÂNE OBLIGATORIE PENTRU UN ANU­MIT SEGMENT AL POPULA IEI, DE-A LUN­GUL TIM­PU­LUI AU AP RUT LOCURI NUMAI BU­NE PENTRU CUMP RAT ASE­ME­NEA PROPRIET I, CUM AR FI UNUL FOAR­TE POPULAR ÎN PRE­ZENT, INSULELE BALEARE.

În in­su­la Mal­lor­ca, spre exem­plu, se caută în ul­ti­ma vre­me mai ales vi­le cu un preţ de cel pu­ţin 5 milioane de eu­ro, scrie The Te­le­graph: numai anul tre­cut s-au vândut câte­va zeci de ast­fel de pro­pri­e­tă­ţi. Se poate op­ta și pentru ca­se cu un preţ de 40 de milioane de eu­ro, cum ar fi Cha­me­le­on Ho­u­se, a că­rei de­nu­mi­re de „ca­să-ca­me­le­on“vi­ne de la sis­te­mul de leduri ca­re per­mi­te spa­ţi­i­lor in­te­ri­oa­re și ex­te­ri­oa­re ale aces­teia să-și schim­be cu­loa­rea. La rândul său, Ibi­za, cău­ta­tă de mi­li­o­nari, DJ, oa­meni de afa­ceri ori ve­de­te, se lau­dă cu ca­se ve­chi res­tau­ra­te cu gri­jă ori chiar cu un pa­lat, Pa­la­cio Bar­da­ji. Aces­ta, o clă­di­re de se­col al op­tspre­ze­ce­lea res­tau­ra­tă și adu­să la stan­dar­de­le de lux ale pre­zen­tu­lui, es­te si­tuat în Dalt Vi­la, zo­na ve­che a orașu­lui Ibi­za din sud-es­tul in­su­lei, și poate fi cum­pă­rat la un preţ de numai 10 milioane de eu­ro.

Uno­ra din­tre bo­ga­ţii ca­re cumpără pro­pri­e­tă­ţi în Baleare le pla­ce atât de mult lo­cul, încât ajung să se mu­te cu to­tul aco­lo, nu doar să vi­nă în va­can­ţă, ast­fel încât se ocu­pă și de afa­ceri tot din no­ua lor ca­să. Mai mult, cum­pă­ră­to­rii nu mai sunt în special bri­ta­nici și ger­mani, căci Ba­le­a­re­le se află la ma­re cău­ta­re și prin­tre cei avu­ţi din res­tul Eu­ro­pei, din Rusia, Sta­te­le Uni­te și chiar din Asia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.