CROWDFUNDING PENTRU AR­TĂ

Business Magazin (Romania) - - // C L TORII -

Cum ape­lul la fi­nan­ţa­rea de că­tre pu­blic prin in­ter­net se do­ve­dește a avea suc­ces pentru tot fe­lul de proiecte, de la gad­ge­turi la mo­bi­lă, fil­mu­le­ţe ori jo­curi, o or­ga­ni­za­ţie ca­ri­ta­bi­lă din Marea Britanie, Art Fund, s-a gândit să apli­ce și ea mo­de­lul de crowdfunding, de ace­as­tă da­tă pentru un proi­ect la sca­ră na­ţi­o­na­lă. Art Fund vrea să aju­te mu­zee și ga­le­rii de ar­tă să fa­că rost de fi­nan­ţa­re pentru ex­po­zi­ţii sau pentru con­ser­va­rea și res­tau­ra­rea unor ope­re de ar­tă, con­form BBC. În acest scop, a lansat o plat­for­mă spe­cia­lă, Art Hap­pens, un­de in­ter­nau­ţii pot ve­dea proi­ec­te­le pro­pu­se și su­me­le ne­ce­sa­re și pot do­na ori­ce su­mă do­resc, de la 5 li­re ster­li­ne în sus. Do­na­to­rii pri­mesc în semn de apre­ci­e­re di­ver­se aten­ţii, cum ar fi afișe cu au­to­gra­fe ale ex­po­zan­ţi­lor ori in­vi­ta­ţii la re­cep­ţi­i­le un­de par­ti­ci­pă ar­tiștii fi­nan­ţa­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.