CE ÎNSE­AM­NĂ SĂ FII PRECOCE

Business Magazin (Romania) - - // C L TORII -

O afa­ce­re înce­pu­tă la ide­ea unei fe­ti­ţe se pro­mo­ve­a­ză de mi­nu­ne cu aju­to­rul pu­bli­cu­lui-ţin­tă de aceeași vârstă, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Wil­la­girl, o companie de cos­me­ti­ce pentru ado­les­cen­te și pre­a­do­les­cen­te, înfi­in­ţa­tă de Chris­ty Pru­ni­er, fos­tă pro­du­că­toa­re de la Hol­ly­wood, du­pă ce fi­i­ca sa de 8 ani s-a plâns că nu gă­sește pro­du­se adec­va­te vârstei sale, se pro­mo­ve­a­ză cu aju­to­rul mi­ci­lor cli­en­te, încu­ra­ja­te să de­vi­nă re­pre­zen­tan­te de vânzări pentru pri­e­te­ne­le lor. Spre de­o­se­bi­re de alte sis­te­me de vânzări pi­ra­mi­da­le, Wil­la­girl nu im­pu­ne re­pre­zen­tan­te­lor sale de vânzări să cum­pe­re sto­curi de pro­du­se, ci doar le pu­ne la dis­po­zi­ţie mos­tre pentru a le pre­zen­ta. Agen­te­le Wil­la­girl or­ga­ni­ze­a­ză întâlniri cu pri­e­te­ne­le la ele aca­să, sub su­pra­ve­ghe­rea ma­me­lor, mul­ţu­mi­te că ast­fel fi­i­ce­le lor înva­ţă cum se câști­gă ba­nii, pri­mind co­mi­si­on din vânzări și pentru recrutare de noi agen­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.