So­ci­o­lo­gie cu Ber­cea Mon­dial

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Fe­lul cum s-au si­tuat po­li­ti­ci­e­nii şi par­ti­de­le în ra­port cu ca­zul Ber­cea Mon­dial - Mir­cea Bă­ses­cu a re­flec­tat strict pă­re­ri­le lor des­pre cum îl per­ce­pe acum elec­to­ra­tul pe Traian Bă­ses­cu; alt­fel spus, re­ac­ţi­i­le lor n-au fost pro­priu-zis un răs­puns la scan­da­lul pe­nal din ju­rul fa­mi­li­ei pre­zi­den­ţia­le, ci la un ipo­te­tic son­daj de opi­nie cu între­ba­rea: „Cre­de­ţi că elec­to­ra­tul vă va vo­ta da­că îl ve­ţi sus­ţi­ne pe Bă­ses­cu sau da­că îi ve­ţi for­ţa ple­ca­rea de la pu­te­re?“.

Aşa se ex­pli­că ae­rul hao­tic din com­por­ta­rea PNL şi a PDL, de pil­dă, ca­re în te­o­rie se pre­gă­tesc de uni­fi­ca­re, pro­cla­mă că au pus la punct coor­do­na­rea pro­gra­me­lor şi nu mai au de bă­tut în cu­ie de­cât un „proi­ect de ţa­ră“co­mun, dar ca­re au adop­tat po­zi­ţii opu­se în scan­da­lul Ber­cea-Bă­ses­cu. PDL a lip­sit pur şi sim­plu de la şe­din­ţa par­la­men­ta­ră de înfi­e­ra­re a pre­şe­din­te­lui, unin­du-se ast­fel în cu­get cu PMP, UDMR s-a ab­ţi­nut de la vot, în timp ce PNL a vrut ini­ţial să pro­pu­nă o de­cla­ra­ţie pro­prie, în ca­re să ce­a­ră şi de­mi­sia lui Traian Bă­ses­cu, şi cea a lui Victor Pon­ta, ca să nu se su­pe­re ni­meni, iar apoi a ex­pli­cat, prin vo­cea lui Lu­do­vic Orban, că de­şi cer ală­turi de PSD de­mi­sia lui Bă­ses­cu, li­be­ra­lii nu o fac din niş­te mo­ti­ve mes­chi­ne, ca PSD, ci din niş­te mo­ti­ve no­bi­le, to­tal di­fe­ri­te de ale foş­ti­lor par­te­neri de alian­ţă. Cât pri­veş­te po­ten­ţia­lii pre­zi­den­ţia­bi­li, aceş­tia au re­ac­ţi­o­nat şi ei tot în chip de răs­puns la ipo­te­ti­cul son­daj de mai sus: Victor Pon­ta a ce­rut de­mi­sia lui Traian Bă­ses­cu, Cătălin Pre­doiu şi Cris­tian Dia­co­nes­cu s-au opus, iar Klaus Io­han­nis a fost chiar mai as­pru de­cât Pon­ta, re­cla­mând că im­pli­ca­rea nu­me­lui pre­şe­din­te­lui în scan­da­lul in­ter­lo­pi­lor ri­di­că o pro­ble­mă de si­gu­ran­ţă na­ţi­o­na­lă re­zol­va­bi­lă prin de­mi­sia şe­fu­lui sta­tu­lui. E drept, Pre­doiu a pro­mis că di­ver­gen­ţe­le de acum din­tre PNL şi PDL se vor re­zol­va du­pă fu­zi­u­ne, când am­be­le partide „vor vor­bi pe o sin­gu­ră vo­ce“, ce­ea ce nu su­ge­re­a­ză însă la­bo­ri­oa­se aco­mo­dări ide­o­lo­gi­ce, ci pur şi sim­plu re­flec­tă spe­ran­ţa că vor reu­şi să câşti­ge pre­zi­den­ţia­le­le, să nu­me­as­că un nou guvern şi să-şi împar­tă pu­te­rea la fel ca PSD şi PNL în pe­ri­oa­da de glo­rie a USL.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.