MOTOARELE DE CREŞ­TE­RE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Ame­li­o­ra­rea con­su­mu­lui privat a fost suficient de so­li­dă în pri­mul tri­mes­tru al anu­lui pentru a con­tra­ba­lan­sa de­cli­nul con­su­mu­lui pu­blic (re­zul­tat din scă­de­rea chel­tu­i­e­li­lor gu­ver­na­men­ta­le cu sco­pul de înca­dra­re în ţin­ta de deficit bugetar) şi a for­mă­rii bru­te de capital fix (in­ves­ti­ţi­i­le bru­te în pro­duc­ţie), ce­ea ce a per­mis ce­re­rii in­ter­ne să preia ro­lul de prin­ci­pal mo­tor al creş­te­rii PIB şi să atra­gă du­pă si­ne şi o ma­jo­ra­re a im­por­tu­ri­lor, re­mar­că ana­liş­tii de la Raif­fei­sen. Din punc­tul lor de ve­de­re, eco­no­mia va pu­tea creş­te anul aces­ta cu 3,5%, iar PIB re­al cu ex­ce­pția agri­cul­tu­rii va avan­sa cu 3,8%. Es­te o es­ti­ma­re mai op­ti­mis­tă cea a UniCre­dit, ca­re ve­de po­si­bi­lă doar o creş­te­re eco­no­mi­că de 2,7% anul aces­ta şi de 3% la anul, în timp ce eco­no­miş­tii BCR es­ti­me­a­ză un pro­gres al PIB de 3% în 2014 şi 3,3% în 2015. 140 130 120 110 100 90 80 70 60 A T1 2008

T1 2009

T1 2010

T1 2011

T1 2012

T1 2013 Export Con­sum privat For­ma­rea bru­tă de capital fix PIB fără agri­cul­tu­ră

T1 2014

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.