PRI­E­TE­NUL LA NE­VOIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Par­la­men­tul a apro­bat des­fi­in­ţa­rea in­com­pa­ti­bi­li­tă­ţi­lor in­cri­mi­na­te de AGA între ca­li­ta­tea de pri­mar sau pre­şe­din­te de CJ şi cea de mem­bru în adu­nă­ri­le ge­ne­ra­le ale com­pa­ni­i­lor lo­ca­le de uti­li­tă­ţi pu­bli­ce. Le­gea, ini­ţia­tă anul tre­cut de şa­se de­pu­ta­ţi de la PSD, a fost as­pru cri­ti­ca­tă atât de ANI, ca­re a re­cla­mat că ast­fel sca­pă de in­com­pat­bi­li­ta­te 1.200 de pri­mari, cât şi de pre­şe­din­te­le Traian Bă­ses­cu, ca­re a ca­li­fi­cat-o drept un nou ob­sta­col pe dru­mul Ro­mâni­ei spre Schen­gen. Atât pre­şe­din­te­le PSD, Victor Pon­ta, cât şi vi­ce­le Li­viu Drag­nea au dat însă vi­na pe li­be­ra­li, ară­tând că da­că aceş­tia au sus­ţi­nut la vot PSD pentru tre­ce­rea le­gii, es­te pentru că „le­gea a fost da­tă pentru Klaus Io­han­nis, ca să fie sigur că poate să can­di­de­ze la pre­zi­den­ţia­le“. Io­han­nis se nu­mă­ră prin­tre pri­ma­rii ca­re au pro­ces de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te cu ANI.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.