GRU­PUL FLORIDELUX A ATRAS ÎN ACŢIONARIAT ME­DIA­FAX GRO­UP ŞI BAC INVESTMENT BANKING

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII, I NDUSTRII I TEHNOLOGIE -

Me­dia­fax Gro­up, una din­tre ce­le mai im­por­tan­te com­pa­nii media din Ro­mânia şi BAC Investment Banking, unul din­tre cei mai mari ju­că­tori de pe pia­ţa lo­ca­lă de consultanţă în fu­zi­uni şi achi­zi­ţii, sunt, înce­pând cu data de 20 iu­nie 2014, ac­ţi­o­nari FlorideLux. Ast­fel, Me­dia­fax Gro­up şi BAC Investment Banking con­tro­le­a­ză împreu­nă 35% din bu­si­nes­sul FlorideLux, ca­re ope­re­a­ză magazinele online www.floridelux.ro, www.bra­zi­de­cra­ci­un.ro, www.co­roa­ne. ro, www.co­su­ri­de­lux.ro, dar şi flo­ră­ri­i­le offline FlorideLux. Po­tri­vit re­pre­zen­tan­ţi­lor FlorideLux, dis­cu­ţi­i­le cu cei doi noi in­ves­ti­tori au du­rat peste un an, fi­ind ini­ţia­te în ca­drul edi­ţi­ei din 2013 a eveni­men­tu­lui Ven­tu­reCon­nect, în urma pre­zen­tă­rii sus­ţi­nu­te de Ma­ri­us Do­si­nes­cu, CEO și fon­da­tor la FlorideLux. În urma ne­go­ci­e­ri­lor, do­uă com­pa­nii mem­bre ale grupului BAC Investment Banking au intrat în ac­ţi­o­na­ria­tul FlorideLux cu o par­ti­ci­pa­ţie de 25%, iar Me­dia­fax Gro­up cu o co­tă de 10%. „Achi­zi­ţia a 10% din FlorideLux e un pas na­tu­ral fă­cut de Me­dia­fax Gro­up în seg­men­tul ser­vi­ci­i­lor online. Ne ui­tăm de câţi­va ani la ace­as­tă pia­ţă şi sun­tem încre­ză­tori că ace­as­tă no­uă in­ves­ti­ţie va po­ten­ţa dezvoltarea ra­pi­dă a sis­te­mu­lui FlorideLux, con­co­mi­tent cu ac­ce­le­ra­rea ce­lor­lal­te ini­ţia­ti­ve ale Me­dia­fax în domeniul e-com­mer­ce-ului“, afir­mă Orlan­do Ni­coa­ră, di­rec­tor ge­ne­ral al Me­dia­fax Gro­up.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.