PESTE 40% DIN­TRE ROMÂNI AR DESCHIDE O AFA­CE­RE, CINE ÎI AJUTĂ?

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII, I NDUSTRII I TEHNOLOGIE -

41% din­tre români sunt dis­pu­şi să înce­a­pă o afa­ce­re, un po­ten­ţial an­tre­pre­no­rial foar­te ri­di­cat, peste media glo­ba­lă, dar cei mai mul­ţi ar op­ta pentru antreprenoriat ca a do­ua ocu­pa­ţie pentru un venit su­pli­men­tar. „Da­to­ri­tă ati­tu­di­nii po­zi­ti­ve fa­ţă de antreprenoriat, po­ten­ţia­lul an­tre­pre­no­rial al res­pon­den­ţi­lor din Ro­mânia a cu­nos­cut o creş­te­re re­mar­ca­bi­lă cu punc­te pro­cen­tua­le ajun­gând la 41%, fa­ţă de 33% în 2012, de­pă­şind media tu­tu­ror ţă­ri­lor son­da­te (39%). 70% din­tre res­pon­den­ţii români con­si­de­ră înce­pe­rea unei afa­ceri pro­prii ca fi­ind un pas im­por­tant şi de bun au­gur în carieră. Ace­as­tă pon­de­re ega­le­a­ză media la ni­vel internaţional şi o de­pă­şeş­te pe cea a ţă­ri­lor din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, cu un punct pro­cen­tual“, ara­tă un ra­port al GfK, re­a­li­zat la ini­ţia­ti­va Amway. Pentru res­pon­den­ţii din Ro­mânia, fac­to­rul de­ci­siv ca­re îi mo­ti­ve­a­ză să ia în con­si­de­ra­re înce­pe­rea unei afa­ceri pro­prii îl con­sti­tu­ie „per­spec­ti­va unor veni­turi su­pli­men­ta­re“(53%), mult peste media la ni­vel internaţional (29%). Do­ri­to­rii de noi afa­ceri ar pu­tea be­ne­fi­cia de bu­ne­le ofi­cii ale gu­ver­nu­lui, ca­re vrea ca până în 2020 nu­mă­rul IMM-urilor să cre­as­că cu 40%. Gu­ver­nul vrea ca nu­mă­rul fir­me­lor mici şi mij­lo­cii active în Ro­mânia să cre­as­că la 670.000, în ca­re să lu­cre­ze 3,2 milioane de an­ga­ja­ţi, fa­ţă de 2,6 milioane de per­soa­ne la fi­ne­le anu­lui 2013. „Gu­ver­nul con­si­de­ră că ob­ţi­ne­rea unui spor de cir­ca 41,23% al nu­mă­ru­lui de IMM-uri active economic, în următorii apro­xi­ma­tiv şap­te ani, con­sti­tu­ie un obi­ec­tiv stra­te­gic re­a­list. În ce­ea ce pri­veş­te an­ga­ja­ţii în sec­to­rul IMM, Gu­ver­nul Ro­mâni­ei con­si­de­ră că tre­bu­ie de­pă­şit pra­gul de 3,2 milioane an­ga­ja­ţi în IMM-urile active din eco­no­mia Ro­mâni­ei“, se ara­tă în pro­pu­ne­rea De­par­ta­men­tu­lui pentru Între­prin­deri Mici şi Mij­lo­cii, Me­diu de Afa­ceri şi Turism. Do­me­ni­i­le pe ca­re stra­te­gia le înca­dre­a­ză în ţin­te stra­te­gi­ce pentru spri­ji­ni­rea înfi­in­ţă­rii de noi fir­me sunt, în or­di­nea im­por­tan­ţei, industria ali­men­ta­ră, fa­bri­ca­rea pro­du­se­lor tex­ti­le, tă­bă­ci­rea şi fi­ni­sa­rea pi­ei­lor; fa­bri­ca­rea ar­ti­co­le­lor de voiaj şi ma­ro­chi­nă­rie, har­na­şa­men­te­lor şi încăl­ţă­min­tei; pre­pa­ra­rea şi vop­si­rea blă­nu­ri­lor, fa­bri­ca­rea pro­du­se­lor far­ma­ceu­ti­ce de ba­ză şi a pre­pa­ra­te­lor far­ma­ceu­ti­ce, fa­bri­ca­rea altor pro­du­se din mi­ne­ra­le ne­me­ta­li­ce, industria con­struc­ţi­i­lor me­ta­li­ce şi a pro­du­se­lor din me­tal, ex­clu­siv ma­şini, uti­la­je şi in­sta­la­ţii, fa­bri­ca­rea echi­pa­men­te­lor elec­tri­ce, alte ac­ti­vi­tă­ţi in­dus­tria­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.