PESTE 15% DIN­TRE DISTRIBUITORII DE PRO­DU­SE IT S-AU ÎNCHIS, ÎN 2013, CU DA­TO­RII DE 76 MIL. EU­RO

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII, I NDUSTRII I TEHNOLOGIE -

Aproa­pe 200 de fir­me active în sec­to­rul dis­tri­bu­ţi­ei de pro­du­se IT şi software (15% din to­tal), cu da­to­rii cu­mu­la­te de 336 milioane de lei (peste 76 milioane de eu­ro), şi-au înce­tat ac­ti­vi­ta­tea anul tre­cut, din cau­za con­trac­ţi­ei veni­tu­ri­lor şi con­cu­ren­ţei. „Con­trac­ţia veni­tu­ri­lor şi con­cu­ren­ţa peste me­die înre­gis­tra­tă în sec­to­rul dis­tri­bu­ţi­ei de pro­du­se IT şi software şi-au lă­sat am­pren­ta asu­pra evo­lu­ţi­ei com­pa­ni­i­lor pe par­cur­sul anu­lui 2013. Mai exact, 15% din­tre companiile ana­li­za­te şi-au înce­tat ac­ti­vi­ta­tea pe par­cur­sul anu­lui 2013, aces­tea având o me­die de 10 ani de ac­ti­vi­ta­te, o ci­fră de afa­ceri cu­mu­la­tă de 313 milioane de lei (70,8 milioane de eu­ro - n.r.), în con­di­ţi­i­le în ca­re da­to­ri­i­le to­ta­le erau de 336 milioane de lei (76 milioane de eu­ro - n.r.). Pon­de­rea va­lo­ri­că a com­pa­ni­i­lor ca­re şi-au înce­tat ac­ti­vi­ta­tea pe par­cur­sul anu­lui 2013 es­te de apro­xi­ma­tiv 6% din cifra de afa­ceri înre­gis­tra­tă la ni­vel sec­to­rial“, se ara­tă într-o analiză re­a­li­za­tă de Co­fa­ce. Com­pa­nia a ana­li­zat 1.266 de com­pa­nii ca­re ac­ti­ve­a­ză în sector dis­tri­bu­ţi­ei de pro­du­se IT şi software. Nu­mă­rul şi ca­li­brul com­pa­ni­i­lor ca­re şi-au înce­tat ac­ti­vi­ta­tea în 2013 es­te aproa­pe si­mi­lar cu cel al com­pa­ni­i­lor nou înfi­in­ţa­te în sector pe între­a­ga pe­ri­oa­da 2009-2012.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.