LEGUMELE ROMÂNEȘTI, ÎN SUPERMARKET

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII, I NDUSTRII I TEHNOLOGIE -

Peste 200 de pro­du­că­tori români din re­gi­u­nea de sud a ţă­rii au ini­ţiat un pro­gram prin ca­re vor li­vra până la sfârşi­tul anu­lui apro­xi­ma­tiv 10.000 to­ne de le­gu­me şi zar­za­va­turi marilor re­ţe­le de ma­ga­zi­ne, pri­me­le ca­re au ade­rat la pro­gram fi­ind Kau­fland, Au­chan, Co­ra şi Sel­gros. Pro­gra­mul lansat sub de­nu­mi­rea „Dor de gust“es­te o ini­ţia­ti­vă a Aso­cia­ţi­ei Cul­ti­va­to­ri­lor de Le­gu­me, cu spri­ji­nul Orga­ni­zați­ei Inter­pro­fe­si­o­na­le PRODCOM Le­gu­me-Fruc­te şi al Cen­tru­lui de Co­mu­ni­ca­re al Fer­mi­e­ri­lor din Ro­mânia. Gru­pul Agri­co­ver va asi­gu­ra plat­for­ma ope­ra­ţi­o­na­lă a pro­gra­mu­lui, respectiv su­por­tul lo­gis­tic, teh­nic, fi­nan­ciar şi de ma­na­ge­ment al ris­cu­lui. Legumele sunt pro­du­se în fer­me din zo­ne­le le­gu­mi­co­le Vi­dra, Izbi­ceni, Dra­cea, Nuci, Lun­gu­le­ţu, Ghe­or­ghe Do­ja şi Mă­ri­u­ţa. Legumele sunt cres­cu­te pe pă­mânt, în câmp sau se­re, iar tot pro­ce­sul de pro­duc­ţie es­te tre­cut prin­tr-un con­trol strict al ca­li­tă­ţii prin ana­li­ze fi­zi­co-chi­mi­ce şi fi­şe de cul­tu­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.