O PLIMBARE P~N LA VIENA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Bulgaria a ce­rut din nou Co­mi­si­ei Europene să-i dea voie să par­ti­ci­pe la proi­ec­tul ga­zo­duc­tu­lui ruso-ita­lo-ger­ma­no-francez So­uth Stre­am, du­pă ce CE a lansat o pro­ce­du­ră de pe­na­li­za­re contra So­fi­ei pe mo­tiv că ter­me­nii proi­ec­tu­lui încal­că le­gis­la­ţia co­mu­ni­ta­ră în domeniul con­cu­ren­ţei. Spe­ran­ţe­le Bul­ga­ri­ei au re­năs­cut du­pă ce Austria, ig­no­rând ce­re­ri­le de la Bruxelles ca toa­te ţă­ri­le UE par­ti­ci­pan­te la So­uth Stre­am să re­nun­ţe la proi­ect, a dat un­dă ver­de con­ti­nuă­rii lu­cră­ri­lor. Pre­şe­din­te­le rus Vla­di­mir Pu­tin însu­şi a so­sit la Viena să lau­de ca­li­ta­tea Aus­tri­ei de „par­te­ner im­por­tant şi so­lid“al Ru­si­ei şi să bi­ne­cu­vânte­ze sem­na­rea de că­tre şe­ful Gaz­prom, Alek­sei Mil­ler, şi de şe­ful OMV, Ger­hard Roiss (foto), a con­trac­tu­lui de con­struc­ţie a seg­men­tu­lui aus­triac al ga­zo­duc­tu­lui, cu ter­men de fi­na­li­za­re 2016 şi ca­pa­ci­ta­te de tran­sport de până la 32 mil. mc ga­ze. „Europa are ne­voie de gaz ru­sesc şi va avea ne­voie de şi mai mult gaz ru­sesc în vi­i­tor, pentru că pro­duc­ţia de ga­ze a con­ti­nen­tu­lui e în scă­de­re. Cred că şi UE înţe­le­ge asta“, a spus Roiss. Pre­şe­din­te­le aus­triac Heinz Fis­cher a luat şi el apă­ra­rea So­uth Stre­am: „Ni­meni nu poate să-mi ex­pli­ce de ce o con­duc­tă ca­re tra­ver­se­a­ză ţări UE şi NATO nu poate in­tra 50 km pe te­ri­to­ri­ul ţă­rii noas­tre“. Tot la Viena, Pu­tin s-a întâlnit şi cu Di­di­er Bur­khal­ter, mi­nis­trul de ex­ter­ne el­ve­ţian, a că­rui ţa­ră deţine pre­şe­din­ţia OSCE, or­ga­ni­za­ţie ce a coor­do­nat efor­tu­ri­le de in­stau­ra­re a ar­mis­ti­ţi­u­lui între Ki­ev şi se­pa­ra­tiş­tii din es­tul Ucrai­nei. Cei doi li­deri nu au dis­cu­tat ni­mic des­pre Cri­me­ea, în schimb Bur­khal­ter i-a spus lui Pu­tin că ar fi bi­ne­veni­tă par­ti­ci­pa­rea Ru­si­ei la o mi­si­u­ne OSCE ca­re să asi­gu­re un ar­mis­ti­ţiu pe ter­men lung în es­tul Ucrai­nei. Vi­zi­ta lui Pu­tin şi sem­na­rea con­trac­tu­lui OMV-Gaz­prom au fost co­men­ta­te drept o încer­ca­re a lui Pu­tin de a dez­bi­na UE (şe­ful di­plo­ma­ţi­ei sue­de­ze, Carl Bil­dt), iar Austria a fost sfă­tu­i­tă „să re­flec­te­ze cu gri­jă da­că acest eveni­ment con­tri­bu­ie la efor­tul de des­cu­ra­ja­re a agre­si­u­nii ru­seş­ti, efort pentru ca­re es­te esen­ţia­lă uni­ta­tea tran­sa­tlan­ti­că“(am­ba­sa­da SUA la Viena).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.