DRE­AP­TA ŞI CU STÂNGA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Li­de­rii eu­ro­peni au că­zut la pace în ce­le din ur­mă în pri­vin­ţa no­mi­na­li­ză­rii vi­i­to­ru­lui şef al Co­mi­si­ei Europene, du­pă ce can­ce­la­rul ger­man Ange­la Mer­kel a ac­cep­tat să-l sus­ţi­nă pe Je­an-Clau­de Jun­cker, în po­fi­da opo­zi­ţi­ei pre­mi­e­ru­lui britanic David Ca­me­ron. Ea a fă­cut apel la un com­pro­mis cu Lon­dra în pri­vin­ţa po­li­ti­ci­lor europene, în con­tex­tul în ca­re Ca­me­ron acu­ză sus­ţi­ne­rea de că­tre Jun­cker a unei cen­tra­li­zări ex­ce­si­ve a de­ci­zi­i­lor la ni­vel european, şi a re­flec­tat că n-o să fie o tra­ge­die da­că Jun­cker nu e vo­tat cu una­ni­mi­ta­te la sum­mi­tul UE, ci doar cu ma­jo­ri­ta­te ca­li­fi­ca­tă. La ni­ve­lul Par­la­men­tu­lui European, târgul între li­de­rii eu­ro­peni pre­su­pu­ne re­con­fir­ma­rea în func­ţie a so­cia­lis­tu­lui Mar­tin Schulz ca pre­şe­din­te al PE, ca o con­tra­pon­de­re la ori­en­ta­rea de dre­ap­ta a lui Jun­cker, can­di­da­tul PPE.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.