PENTRU CINE SCAD PREŢURILE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Re­dre­sa­rea ac­ti­vi­tă­ţii eco­no­mi­ce din Europa Cen­tra­lă şi de Est, com­bi­na­tă cu in­fla­ţia re­du­să, se do­ve­deş­te mult mai so­li­dă de­cât s-a es­ti­mat ini­ţial, rei­e­se din­tr-un ra­port al UniCre­dit. Ace­as­ta se ex­pli­că prin­tr-o se­rie de fac­tori, între ca­re re­col­te­le bu­ne, re­ne­go­ci­e­rea con­trac­te­lor cu Gaz­prom ca­re a per­mis re­du­ce­rea ta­ri­fe­lor la uti­li­tă­ţi în ţări ca Ungaria, pre­cum şi con­flic­tul din­tre Rusia şi Ucraina ca­re a frânat anu­mi­te ex­por­turi cen­tral-europene că­tre Rusia, ca de pil­dă pro­du­se­le ali­men­ta­re po­lo­ne­ze, ac­cen­tuând pre­si­u­nea de scă­de­re a pre­ţu­ri­lor. Cu ex­cep­ţia Ro­mâni­ei, cred ana­liş­tii de la UniCre­dit, toa­te ţă­ri­le din re­gi­u­ne vor încheia anul aces­ta cu o in­fla­ţie sub ţin­tă. Ungaria a intrat de­ja într-o pe­ri­oa­dă cu in­fla­ţie anua­lă ne­ga­ti­vă (-0,1% în mai) şi exis­tă ris­cul ca ace­la­şi lu­cru să se întâmple şi în Po­lo­nia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.