DAŢI CU ZARUL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Pre­mi­e­rul ja­po­nez Shin­zo Abe a gă­sit o no­uă pârghie de re­lan­sa­re eco­no­mi­că: le­ga­li­za­rea ca­zi­no­u­ri­lor. Par­ti­dul său urmează să tre­a­că prin par­la­ment o le­ge în acest sens înain­te de sfârşi­tul anu­lui, cu ar­gu­men­tul că le­ga­li­za­rea ca­zi­no­u­ri­lor, ca­re ar urma să func­ţi­o­ne­ze in­te­gra­te în com­ple­xuri tu­ris­ti­ce, ar fa­ce par­te din planul de re­lan­sa­re a tu­ris­mu­lui înain­te de Olim­pia­da de la To­kio din 2020. Ja­pan Ti­mes scrie că fir­me ca MGM Re­sor­ts Inter­na­ti­o­nal şi Las Ve­gas San­ds Corp. au de­ja în ve­de­re investiţii de miliarde de do­lari în ce­ea ce ar pu­tea de­ve­ni a do­ua pia­ţă a jo­cu­ri­lor de no­roc din Asia du­pă Ma­cau. Shin­zo Abe a de­cla­rat însă că le­ga­li­za­rea ca­zi­no­u­ri­lor în Ja­po­nia ar tre­bui înso­ţi­tă, la fel ca în Sin­ga­po­re, de po­li­tici de pre­veni­re a cri­mi­na­li­tă­ţii aso­cia­te şi de pre­veni­re a de­pen­den­ţei de jo­curi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.