O ALTĂ VICTIMĂ A RUTINEI

Business Magazin (Romania) - - + RECRUTARE - De CORINA MIREA FOTO: SHUTTERSTOCK

„UN­DE VĂ VEDEŢI PESTE CINCI ANI?“, „DE CE VRE­ŢI SĂ LUCRAŢI ÎN ACE­AS­TĂ COMPANIE?“, „DE CE AŢI PLECAT DE LA FOS­TUL ANGAJATOR?“. PA­RE GREU DE CREZUT, DAR EXER­CI­ŢI­UL RECRUTĂRII ÎNCĂ SE FOLOSEŞTE DE ACES­TE ÎNTRE­BĂRI ŞI DE ALGORITMUL RĂSPUNSURILOR LA ELE.

„Can­ga­ja­ţi în pre­zent. Ide­ea de ru­ti­nă în pro­ce­sul de recrutare pa­re a fi una­nim ac­cep­ta­tă şi con­şti­en­ti­za­tă de mul­ţi oa­meni de re­sur­se uma­ne. Aceş­tia ad­mit că es­te o pro­ble­mă re­a­lă pe ca­re fi­e­ca­re o ex­pe­ri­men­te­a­ză mă­car o da­tă în carieră şi ca­re es­te hră­ni­tă în timp de anu­mi­te con­tex­te. U C~T ES­TE MAI MA­RE AGEN IA DE RECRUTARE, CU AT~T RIS­CUL DE APARI IE A RUTINEI ES­TE MAI MA­RE. POATE P REA PARADOXAL, DAR NU ES­TE A A: AGEN IILE MARI | I STRUCTUREAZ AC­TI­VI­TA­TEA DE RECRUTARE PRIN NI AREA PE SPECIALIZ RI. În acest fel, re­cru­i­te­ri­lor li se alo­că ro­luri bi­ne de­fi­ni­te şi îngus­te, de spe­cia­li­za­re, fapt ca­re in­du­ce o anu­me ru­ti­nă“, ex­pli­că Ioan Po­cli­ta­ru, di­rec­tor de mar­ke­ting al fir­mei de recrutare şi închi­ri­e­re de for­ţă de mun­că tem­po­ra­ră APT Gro­up Ro­mânia. Pe de altă par­te, chiar da­că un re­cru­i­ter din ca­drul APT se apro­pie de 100 de in­ter­vi­uri de an­ga­ja­re şi chiar da­că, în ge­ne­ral, fir­me­le de recrutare şi pla­sa­re de per­so­nal au câte­va do­me­nii pentru ca­re re­cru­te­a­ză, ris­cul apa­ri­ţi­ei rutinei es­te mai mic de­cât în ca­zul ce­lor ca­re lu­cre­a­ză într-un de­par­ta­ment de HR in­tern.

Sunt însă şi spe­cia­liş­ti în re­sur­se uma­ne ca­re lu­cre­a­ză în ace­la­şi do­me­niu şi chiar în ace­e­a­şi companie de ce­va ani şi ca­re sus­ţin că, cel pu­ţin în te­o­rie, re­cru­ta­rea ar tre­bui să fie fe­ri­tă de ru­ti­nă, toc­mai prin pris­ma vo­lu­mu­lui ma­re de oa­meni foar­te di­fe­ri­ţi ca­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.