Ana­liz i ac­ţi­u­ne \n lansarea afa­ce­rii Toc­mai am încheiat cur­sul de antreprenoriat, cu o no­uă pro­mo­ţie a pro­gra­mu­lui Exe­cu­ti­ve MBA în ca­re pre­dau. O cla­să for­ma­tă mi­no­ri­tar din an­tre­pre­nori - unii înce­pă­tori, alţii mai ex­pe­ri­men­ta­ţi - şi ma­jo­ri­tar din ma

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

XUL CEN­TRAL AL CURSULUI |L REPREZINT DEZVOLTAREA, |N ECHIPE DE STUDEN I, pe par­cur­sul a șa­se săp­tă­mâni, a unor pla­nuri pentru afa­ceri pe ca­re de­cid de co­mun acord să le ana­li­ze­ze. Atunci când am ales ace­as­tă ac­ti­vi­ta­te, me­ni­tă să com­ple­te­ze dezbaterile și dis­cuți­i­le de caz, acum 17 ani, m-am între­bat: „Va fi oa­re util?”. Știam din prac­ti­că și din stu­dii că an­tre­pre­no­rii ca­re pe­tre­cu­se­ră mult timp ana­li­zând opor­tu­ni­ta­tea și con­tex­tul aces­teia și ca­re pla­ni­fi­ca­se­ră în de­ta­liu afa­ce­rea nu ave­au nea­pă­rat

Amai mult suc­ces de­cât cei ca­re por­ni­se­ră ra­pid la acți­u­ne. În timp, ex­pe­ri­e­nța mi-a ară­tat însă că acest exer­cițiu de scri­e­re, de pre­zen­ta­re și de dis­cu­ta­re a pla­nu­ri­lor de business într-un me­diu re­la­xat, așa cum e cel din­tr-o sa­lă de cla­să cu oa­meni dește­pți, ca­re nu se află în com­pe­tiția acer­bă din me­di­ul re­al, es­te im­por­tant. Din­co­lo de sin­te­ti­za­rea da­te­lor și de ana­li­ze, es­te vor­ba de schim­bul de idei, de exer­ciți­ul de a as­cul­ta pă­reri con­tra­re și între­bări, de a su­sți­ne pro­pri­ul punct de ve­de­re și de a-i con­vin­ge pe cei­la­lți, dar și de dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a schim­ba pro­pri­i­le opi­nii și cal­cu­le când e ca­zul, de a îmbu­nă­tăți. Apoi es­te vor­ba des­pre de­prin­de­rea de a stu­dia, sub pre­si­u­nea tim­pu­lui, ce­le mai im­por­tan­te fațe­te ale opor­tu­ni­tății și me­di­u­lui și de a mo­de­la cât mai bi­ne con­cep­tul de business. Stu­de­nții sunt mu­lțu­miți în fi­e­ca­re an, în ciuda efor­tu­lui pe ca­re îl fac. Une­le din­tre pla­nu­ri­le de afa­ceri dez­vol­ta­te în tim­pul cursului s-au ma­te­ria­li­zat re­al­men­te. Dim­po­tri­vă, une­le afa­ceri avu­te se­ri­os în ve­de­re de po­te­nția­li an­tre­pre­nori, mem­bri ai gru­pe­lor de studiu, nu s-au mai lansat, pentru că, în urma ana­li­ze­lor și dez­ba­te­ri­lor, nu și-au do­ve­dit via­bi­li­ta­tea și atrac­ti­vi­ta­tea.

Cred că e bi­ne ca cei ca­re se gândesc să de­vi­nă între­prin­ză­tori să tre­a­că cel puțin o da­tă prin exer­ciți­ul scri­e­rii unui plan com­plet de afa­ceri. Să o fa­că atunci când nu sunt sub pre­si­u­nea tim­pu­lui, chiar da­că nu nea­pă­rat pentru afa­ce­rea pe ca­re vor să o por­neas­că. CE SE |NT~MPL |N VIA A RE­AL

Cei ca­re do­resc să-și lan­se­ze afa­ceri sunt ex­trem de di­ve­rși, unii luând de­ci­zii înain­te de a gândi, alții ana­li­zând și pla­ni­fi­când până când dis­par fie opor­tu­ni­ta­tea, fie en­tu­zias­mul lor. Între aces­te ex­tre­me, an­tre­pre­no­rii cântă­resc ra­pid opor­tu­ni­tăți­le, le dau re­pe­de de­o­par­te pe ce­le nein­te­re­san­te, iar, în ca­zul ce­lor in­te­re­san­te, se con­cen­tre­a­ză pe analiză și pe pla­ni­fi­ca­rea as­pec­te­lor im­por­tan­te și uti­le. Evi­dent, si­tuați­i­le di­fe­ră de la caz la caz. Da­că sunt ne­ce­sa­re in­ves­tiții iniția­le mari și fi­na­nțări ex­ter­ne, to­tul tre­bu­ie mai bi­ne do­cu­men­tat. La fel se întâmplă atunci când ope­rați­u­ni­le sunt com­ple­xe sau domeniul de ac­ti­vi­ta­te re­vo­luți­o­nar. În ge­ne­ral însă, e ne­ce­sar a fi re­zol­va­te între­bă­ri­le mari. Faptul de a fi par­curs an­te­ri­or exer­ciți­ul de scri­e­re a

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.