¬ vre­au să mă îmbo­gă­ţesc sau îmi va fi suficient un pro­fit de­cent? ¬ îmi do­resc re­cu­noaş­te­rea pu­bli­că? ¬ îmi do­resc un do­me­niu de ac­ti­vi­ta­te ele­vat, co­le­gi, par­te­neri şi cli­en­ţi foar­te bi­ne pre­gă­ti­ţi şi so­fis­ti­ca­ţi? ¬ îmi voi de­di­ca via­ţa afa­ce­rii pe ca­re

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

se gândesc se­ri­os cât de atrac­ti­vă li se pa­re din punct de ve­de­re per­so­nal și cât de bi­ne se po­tri­vește cu ce­ea ce vor să fa­că și pot să fa­că bi­ne. Asta pentru că, fără pa­si­u­ne, nu vor pu­tea tre­ce prin mo­men­te­le de înce­put, ca­re sunt ex­trem de gre­le. De­ci­zia lor de­pin­de de ce­ea ce-și do­resc și de câte efor­turi sunt dis­puși să fa­că. De ase­me­nea, să înțe­le­a­gă bi­ne cât e de ma­re, da­că și cum poate fi aco­pe­ri­tă di­fe­re­nța din­tre re­sur­se­le și com­pe­te­nțe­le de ca­re dis­pun și ce­le ne­ce­sa­re. E bi­ne ca an­tre­pre­no­rii să in­tre în re­lații cu mul­te ca­te­go­rii de oa­meni ca­re le pot da sfa­turi. Să le as­cul­te între­bă­ri­le cu ma­re ate­nție. Dar și să încer­ce să obți­nă încre­de­rea și im­pli­ca­rea lor ca in­ves­ti­tori, angajați, fur­ni­zori, cli­e­nți.

În companiile mari exis­tă o dis­tin­cție cla­ră între analiză și acți­u­ne. Nu e ca­zul start-up-urilor. De ce­le mai mul­te ori e be­ne­fi­că înce­pe­rea ac­ti­vi­tății înain­te de fi­na­li­za­rea ana­li­zei. Im­pli­ca­rea an­tre­pre­no­ru­lui ca­re înce­pe tim­pu­riu să-și asu­me ris­curi și să fa­că efor­turi și chel­tu­i­e­li îi de­ter­mi­nă pe cei vi­zați de el ca angajați, par­te­neri, in­ves­ti­tori să-i acor­de mai mul­tă încre­de­re. În urma acți­u­ni­lor înce­pu­te ime­diat, stra­te­gi­i­le ela­bo­ra­te sunt mai co­rec­te. Și, de mul­te ori, a învăța din greșe­li e mai be­ne­fic de­cât a înce­pe ac­ti­vi­ta­tea doar du­pă an­ga­ja­rea unor cer­ce­tări de piață sau fo­cus gru­puri.

Ală­turi de per­se­ve­re­nță și de te­na­ci­ta­te, es­te ese­nția­lă pentru reuși­tă dis­po­ni­bi­li­ta­tea între­prin­ză­to­ru­lui de a per­fe­cți­o­na, dezvolta și adap­ta per­ma­nent con­cep­tul de business la piață. Să fie atent, să înțe­le­a­gă ce nu e în or­di­ne când cli­e­nții ca­re ar tre­bui să co­man­de nu o fac și să ope­re­ze schim­bă­ri­le ne­ce­sa­re.

Nu vre­au cu ni­ci­un chip să se înțe­le­a­gă că sunt împo­tri­va ana­li­zei și a pla­ni­fi­că­rii afa­ce­rii. Con­si­der însă că pa­ra­li­zia ca­re apa­re în do­ri­nța de a pla­ni­fi­ca lansarea per­fec­tă re­pre­zin­tă o frână. Stra­te­gi­i­le an­tre­pre­no­ria­le sunt de fapt re­zul­ta­tul unei com­bi­nații între ipo­te­ze, analiză și acți­u­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.