Pentru tex­tul de săp­tă­mâna tre­cu­tă o doam­nă mă ce­ar­tă; îmi re­pro­şe­a­ză to­nul mult prea pe­si­mist şi câte­va abor­dări din text. Cum sta­rea de mul­ţu­mi­re şi bu­năs­ta­rea na­ţi­ei mi se par a fi su­bi­ec­te şi săp­tă­mâna tre­cu­tă, şi săp­tă­mâna ace­as­ta, o să in­sist un pic

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

nain­te de ori­ce, o să-i re­co­mand ci­ti­toa­rei me­le să îşi ve­ri­fi­ce tas­ta­tu­ra com­pu­te­ru­lui, ca­re are ten­din­ţa de a pla­sa vir­gu­le ai­u­rea în text. Pe ur­mă o să spun că da, fun­da­men­tal, sunt un pe­si­mist, dar că eu con­si­der aces­tea drept o ca­li­ta­te - des­tul de des ne­ca­zu­ri­le m-au prins pre­gă­tit. Iar lip­sa unei „co­chi­lii”, a unei en­cla­ve so­cia­le - doar o anu­mi­tă zo­nă pe ca­re o frec­ven­tez, doar un grup de amici - ca­re să mă încon­joa­re cu ilu­zii şi nu cu re­a­li­ta­te, plus mi­nu­na­ta ca­li­ta­te de pi­e­ton, mi-au per­mis să văd me­reu lu­cru­ri­le mai clar.

Dar sunt bi­ne­voi­tor şi caut, ui­te, mo­ti­ve ca­re să îmi cre­as­că ni­ve­lul de fe­ri­ci­re, aşa cum îmi re­co­man­dă ci­ti­toa­rea mea. Un­de po­ţi cău­ta fe­ri­ci­rea, da­că nu pe Goo­gle? Caut, aşa­dar, „Ro­mânia es­te pe pri­mul loc” (fe­ri­ci­rea mea are am­bi­ţii mo­des­te), iar mo­to­rul de cău­ta­re îmi răs­pun­de „la creş­te­rea vo­lu­mu­lui de vînzări din re­tail în mar­tie” (?), la re­co­man­dări ju­di­cia­re pri­mi­te de la OLAF (par­că - par­că), „la creş­te­re eco­no­mi­că în Europa” - zi­ce pre­mi­e­rul (pro­cen­te­le nu sunt to­tul în lu­mea asta, zic eu), „în lu­me la scum­pi­rea li­tru­lui de ben­zi­nă”, „în Europa la de­ce­se­le cau­za­te de can­ce­rul de col ute­rin”, „în to­pul ţă­ri­lor cu risc de să­ră­cie în rîndul co­pi­i­lor”, „în Europa la apă po­lua­tă”, „la ac­ci­den­te mor­ta­le de cir­cu­la­ţie”. Du­pă do­uă pa­gini de fe­ri­ci­re gu­gă­le­as­că zic că îmi ajun­ge şi re­nunţ să mai caut, aşa cum îmi pro­pu­se­sem, şi „Ro­mînia es­te pe ul­ti­mul loc...”.

Mă îndrept spre pa­gi­na co­le­gi­lor de la Zia­rul Fi­nan­ciar, ca­re mă in­for­me­a­ză „Cum ara­tă eco­no­mia ju­de­ţu­lui Mu­reş, un­de fa­bri­ci­le ca­re an­ga­jau mii de oa­meni au fost vându­te la fi­er ve­chi sau tran­sfor­ma­te în hi­per­mar­ke­turi”, dar şi că „Fer­mi­e­rii pi­erd 100 milioane de eu­ro pentru că ju­mă­ta­te din grâu va ajun­ge hra­nă pentru ani­ma­le”. Nu prea merge nici aici, aşa că trec la agen­ţia Me­dia­fax, ca­re mă anun­ţă - şi asta chiar mă bu­cu­ră - că Gu­ver­nul vrea să spo­re­as­că cu 40% nu­mă­rul IMM, până în 2020. Și a pus la punct o stra­te­gie ca­re ar tre­bui să cre­e­ze 200.000 de noi com­pa­nii. Mul­ţu­mi­rea îmi pi­e­re brusc cînd ci­tesc do­me­ni­i­le stra­te­gi­ce, în or­di­nea im­por­tan­ţei - industria ali­men­ta­ră, fa­bri­ca­rea pro­du­se­lor tex­ti­le, tă­bă­ci­rea şi fi­ni­sa­rea pi­ei­lor; fa­bri­ca­rea ar­ti­co­le­lor de voiaj şi ma­ro­chi­nă­rie, har­na­şa­men­te­lor şi încăl­ţă­min­tei; pre­pa­ra­rea şi vop­si­rea blă­nu­ri­lor, fa­bri­ca­rea pro­du­se­lor far­ma­ceu­ti­ce de ba­ză şi a pre­pa­ra­te­lor far­ma­ceu­ti­ce, fa­bri­ca­rea altor pro­du­se din mi­ne­ra­le ne­me­ta­li­ce, industria con­struc­ţi­i­lor me­ta­li­ce şi a pro­du­se­lor din me­tal, ex­clu­siv ma­şini, uti­la­je şi in­sta­la­ţii, fa­bri­ca­rea echi­pa­men­te­lor elec­tri­ce, alte ac­ti­vi­tă­ţi in­dus­tria­le. Industria ali­men­ta­ră ca industria ali­men­ta­ră, dar loh­nul, din nou? Tă­bă­ci­rea pi­ei­lor? Har­na­şa­men­te? Ce pro­du­se far­ma­ceu­ti­ce? Dar o Va­le a Si­li­ci­u­lui n-ar fi mai bu­nă? Întreb asta pentru că ce­ea ce s-ar pu­tea asi­mi­la cu­nos­cu­ţi­lor „sof­tiş­ti ro­mîni” în dul­ce­le lim­baj de lemn gu­ver­na­men­tal, adi­că „ser­vi­cii în teh­no­lo­gia in­for­ma­ţi­ei” se pi­erd un­de­va între „ac­ti­vi­tă­ţi de edi­ta­re mu­zi­ca­lă” şi „ar­hi­tec­tu­ră şi in­gi­ne­rie”. Şi cred că niş­te func­ţi­o­nari gu­ver­na­men­ta­li au mai bi­fat un punct pe lis­ta de fă­cut ni­mic, fără să le pe­se şi fără să gânde­as­că. Har­na­şa­men­te, ha?

Pentru ca ţara asta să de­pă­şe­as­că cla­sa­men­te­le ace­lea ne­fe­ri­ci­te de pe Goo­gle, iar în Mu­reş să cre­as­că îna­poi fa­bi­ci­le, ar tre­bui ca în pri­mul rând func­ţi­o­na­rii gu­ver­na­men­ta­li să fa­că tre­a­bă, ar tre­bui ca o bu­nă par­te din so­ci­e­ta­te să ia­să din bu­la de „ je-m’en fi­chis­me” în ca­re s-a re­fu­giat şi de un­de pri­veş­te su­pe­ri­or; are ne­voie de PIB, cre­a­ti­vi­ta­te şi in­te­li­gen­ţă şi nu de un pro­gram gu­ver­na­men­tal de spri­ji­nit pro­duc­ţia de har­na­şa­men­te. Cred că ni­meni nu a şti­ut să ara­te lu­mea, cea re­a­lă, fără măş­ti, mai bi­ne de­cât Pi­e­ter Brue­gel cel Bă­trân.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.