SELFIE CU O FAŢ PLICTISIT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Ita­lia a preluat la 1 iu­lie pre­şe­din­ţia ro­ta­ti­vă a UE, pe ca­re o va exer­ci­ta timp de şa­se luni prin noul pre­mi­er Mat­teo Ren­zi, dor­nic să se im­pu­nă cât mai re­pe­de drept re­for­ma­tor al po­li­ti­ci­lor de aus­te­ri­ta­te im­pu­se de Germania ţă­ri­lor de la pe­ri­fe­ria zo­nei eu­ro. „Cum ar fi Europa azi da­că ar fi să-şi fa­că un selfie? Cu o fa­ţă obo­si­tă, re­sem­na­tă, plic­ti­si­tă“, a spus Ren­zi în dis­cur­sul de inau­gu­ra­re sus­ţi­nut în Par­la­men­tul European, in­sis­tând că „lu­mea se miş­că azi de do­uă ori mai re­pe­de de­cât Europa“şi că ţă­ri­le de pe ve­chi­ul con­ti­nent tre­bu­ie de­vi­nă din nou „o co­mu­ni­ta­te, nu să fie doar un punct pe o har­tă Goo­gle“. Pri­o­ri­tă­ţi­le anun­ţa­te de Ren­zi sunt re­lan­sa­rea eco­no­mi­că, ră­mâne­rea Ma­rii Bri­ta­nii în UE şi „un ma­re salt“în re­la­ţi­i­le cu Asia, însă pre­mi­e­rul ita­lian a avut gri­jă să se ape­re an­ti­ci­pat de acu­za­ţi­i­le că va încer­ca să ob­ţi­nă cu ori­ce preţ re­la­xa­rea re­gu­li­lor fis­ca­le ale Pac­tu­lui de Sta­bi­li­ta­te şi Creş­te­re pentru Europa. Li­de­rul fac­ţi­u­nii con­ser­va­toa­re din PE, Man­fred We­ber, a re­a­min­tit că Ita­lia are o da­to­rie pu­bli­că de peste 130% din PIB şi a co­men­tat iro­nic: „Fi­in­dcă pi­e­ţe­le fi­nan­cia­re au de­venit un pic mai per­mi­si­ve, au­zim acum din­tr-o da­tă că tre­bu­ie să fim mai fle­xi­bi­li, dar aces­ta e un drum gre­şit“. Eu­ros­cep­ti­cul Ni­gel Fa­ra­ge l-a ca­li­fi­cat pe Ren­zi, ca­re are 39 de ani, drept un tip ca­re vor­beş­te mult, dar fără sub­stan­ţă, „un fel de To­ny Blair mai tânăr“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.