|

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

N PLUS, ODAT CU MUTAREA |N ONLINE A UNEI P R I TOT MAI MARI A VIE II OAMENILOR, VOLUMUL DE DATE GENERAT PASIV VA EXPLODA. Companiile pre­cum Fa­ce­book câști­gă de­ja des­tul de bi­ne din faptul că uti­li­za­to­rii săi sunt în ace­lași timp și pro­du­sul. Cos­tu­ri­le cu „ma­te­ria pri­mă“sunt aproa­pe de ze­ro, întru­cât uti­li­za­to­rii ha­bar nu au cât de mult va­lo­re­a­ză in­for­mați­i­le des­pre ei.

„Prin­ci­pi­ul do­mi­nant al noii eco­no­mii es­te să as­cun­dă va­loa­rea in­for­mați­ei. Am de­cis să nu-i plă­tim pe cei mai mu­lți oa­meni pentru ro­luri în re­lație cu noi­le teh­no­lo­gii. Oa­me­nii obișnu­iți dau «sha­re», în timp ce eli­te­le active în aces­te rețe­le obțin averi fără pre­ce­dent. Re­zul­ta­tul va fi o pi­er­de­re ma­si­vă de drep­turi“, spu­ne Ja­ron La­ni­er, spe­cia­list în IT.

Ast­fel de pro­ble­me au pre­o­cu­pat-o mult timp pe Jen­ni­fer Lyn Mo­ro­ne și, pentru a re­do­bândi con­tro­lul asu­pra in­for­mați­i­lor per­so­na­le și a altor active le­ga­te de exis­te­nța sa, a de­cis să de­vi­nă Jen­ni­fer Lyn Mo­ro­ne™ Inc (JLM), înre­gis­tra­tă, pre­cum cor­po­rați­i­le „deștep­te“, în statul De­la­wa­re, pa­ra­di­sul fis­cal al SUA.

„Chiar am de­venit o per­soa­nă­cor­po­rație. Pro­ce­sul nu a fost ce­va stan­dard sau ba­nal, dar asta pro­ba­bil pentru că nu sunt la o școa­lă de business cu un proi­ect pentru înfi­i­nța­rea unei afa­ceri ca­re să vândă ce­va“, a de­cla­rat Mo­ro­ne pentru por­ta­lul We Ma­ke Mo­ney Not Art.

JLM es­te o încer­ca­re de a sta­bi­li va­loa­rea unei per­soa­ne în no­ua economie, în ca­re in­for­mația are un rol tot mai im­por­tant. Du­pă cum ara­tă planul de afa­ceri, va­loa­rea JLM es­te da­tă de trei sur­se, iar cor­po­rația pro­te­je­a­ză și deți­ne drep­turi asu­pra pro­du­cți­ei in­te­gra­le a per­soa­nei Jen­ni­fer Lyn Mo­ro­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.