DOV CHARNEY.

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE I I STORIE -

CAPITALISTUL S PT M~NII: La fel ca Ste­ve Jobs pentru Apple sau Ri­chard Bran­son pentru Vir­gin Atlan­tic, nu­me­le lui Dov Charney es­te si­no­nim cu bran­dul pe ca­re l-a cre­at, Ame­ri­can Appa­rel, brand cu­nos­cut pentru pro­du­cția de hai­ne, dis­tri­buția aces­to­ra și un la­nț de re­tail răs­pândit în toa­tă lu­mea. Com­pa­nia, lis­ta­tă la bur­sa ame­ri­ca­nă și cu se­di­ul se­di­ul cen­tral în Los Ange­les, Ca­li­for­nia, are peste 11.000 de angajați și a to­ta­li­zat veni­turi de 633,94 milioane de do­lari anul tre­cut. Nu­me­le lui Charney și al bran­du­lui său au fost re­cent su­bi­ec­tul a nu­me­roa­se ar­ti­co­le din pre­sa in­ter­nați­o­na­lă ca­re des­criau con­ce­di­e­rea lui de că­tre con­si­li­ul di­rec­tor al com­pa­ni­ei înfi­i­nța­te de că­tre el însuși. Dov Charney s-a năs­cut în Mon­tre­al, Ca­na­da, în fa­mi­lia ar­hi­tec­tu­lui Mor­ris Charney și a ar­tis­tei Syl­via Saf­die. A stu­diat în ca­drul șco­lii cu in­ter­nat Choa­te Ro­se­ma­ry Hall și la școa­la St. Ge­or­ge’s din Mon­tre­al. Charney a cres­cut și a fost in­flue­nțat de cul­tu­ra Mon­tre­a­lu­lui, dar și a moște­ni­rii sale ge­ne­ti­ce evrei­ești. În ado­les­ce­nță, la 15 ani, s-a îndră­gos­tit de Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii în fe­lul în ca­re doar un ca­na­dian o pu­tea fa­ce: „pentru că ame­ri­ca­nii ave­au li­ber­ta­tea de a ale­ge din su­te de ti­puri de ce­re­a­le la mi­cul de­jun“, scrie pre­sa ame­ri­ca­nă. A fost un fan al pro­du­se­lor fă­cu­te în Ame­ri­ca și a ară­tat sem­ne ale unui spi­rit inde­pen­dent și an­tre­pre­no­rial de la o vârstă fra­ge­dă. Pri­ma sa afa­ce­re a fost vânza­rea de apă de ploaie co­lec­ta­tă de la ve­ci­nii săi în cu­tii de mai­o­ne­ză, po­tri­vit The New York Ti­mes. În 1980, când avea 11 ani, și-a edi­tat pro­pri­ul ziar pe ca­re l-a vândut cu 0,20 do­lari/co­pie în apro­pi­e­rea șco­lii. Charney a par­ti­ci­pat de ase­me­nea la re­a­li­za­rea do­cu­men­ta­ru­lui 20th Cen­tu­ry Cho­co­la­te Ca­ke, în ca­re a dis­cu­tat eco­no­mia unei ta­be­re de vară la ca­re a par­ti­ci­pat. Pri­me­le afa­ceri din zo­na fas­hi­o­nu­lui au înce­put în li­ceu, prin im­por­tul de tri­co­uri Ha­nes și Fru­it of the Loom pe ca­re Charney le vin­dea pri­e­te­ni­lor din Ca­na­da. El pre­tin­de că adu­cea și câte 10.000 de tri­co­uri la un sin­gur tran­sport fo­lo­sind un ca­mi­on închi­riat. În 1987, s-a înscris la Uni­ver­si­ta­tea Tuf­ts. A con­ti­nuat să își con­du­că afa­ce­rea de aco­lo, dar a re­nu­nțat la stu­dii în 1990 pentru a se de­di­ca în to­ta­li­ta­te bu­si­nes­su­lui. Urmă­to­rul pas a fost tre­ce­rea spre pro­du­cția de tri­co­uri, du­pă ce a împru­mu­tat 10.000 de do­lari de la ta­tăl său. Charney a înce­put să pro­du­că tri­co­uri sub bran­dul Ame­ri­can Appa­rel în 1991, iar pri­mul obi­ec­tiv a fost vânza­rea aces­to­ra în re­gim en-gros în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii și Ca­na­da. Șa­se ani mai târziu, fa­bri­ca s-a mu­tat în Los Ange­les, iar în 2000 ace­as­ta a ajuns să se întin­dă pe o su­pra­față de 74.000 de me­tri pă­trați din cen­trul Los Ange­le­su­lui. Ame­ri­can Appa­rel es­te o companie in­te­gra­tă ver­ti­cal, com­pa­nia deți­nând pe lângă pro­du­cție și 260 de ma­ga­zi­ne ca­re com­pun re­tai­lul. Din 2008, com­pa­nia a des­chis mai mult de 200 de ma­ga­zi­ne în între­a­ga lu­me și con­ti­nuă ex­pan­si­u­nea în Isra­el, Ita­lia, Aus­tra­lia, Ja­po­nia, Co­re­ea de Sud, Olan­da, Elveția, Chi­na, Germania, Austria, Ca­na­da, Fra­nța, Sue­dia, Spa­nia, Me­xic, Anglia, Irlan­da și Brazilia. Vânză­ri­le ma­ga­zi­nu­lui online au cres­cut de la 13,3 milioane de do­lari în 2005 la 43,1 milioane de do­lari în 2011. Chiar da­că a fă­cut tran­ziția spre re­tail, Ame­ri­can Appa­rel es­te în con­ti­nua­re unul din­tre cei mai mari vânză­tori en-gros ame­ri­cani. Com­pa­nia es­te cu­nos­cu­tă pentru cam­pa­ni­i­le de ad­ver­ti­sing con­tro­ver­sa­te cre­a­te la in­spi­rația lui Dov Charney. Spre exem­plu, în 2007, do­uă anu­nțuri pla­sa­te în New York și Los Ange­les, ca­re pre­zen­tau ima­gi­nea lui Woo­dy Allen îmbră­cat ca un ra­bin

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.