MÂZGĂLITURI DIN TOA­TĂ LU­MEA

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Obi­ec­te fără va­loa­re numai bu­ne de arun­cat, mi­ci­le bu­că­ţi de hârtie fo­lo­si­te de cli­en­ţii ca­re înce­ar­că pi­xuri sau sti­lo­uri în magazinele de pa­pe­tă­rie i-au atras aten­ţia unui ja­po­nez, ca­re s-a ho­tă­rât să le co­lec­ţi­o­ne­ze, scrie The Te­le­graph. Co­lec­ţi­o­na­rul a reu­şit să fa­că rost de mai mult de 20.000 de ast­fel de hârti­u­ţe din di­ver­se col­ţuri ale lu­mii în cei şap­te ani de când şi-a descoperit pa­si­u­nea, iar în pre­zent o par­te din­tre aces­tea fac obi­ec­tul unei ex­po­zi­ţii în ţara sa na­ta­lă şi vor fi cu­prin­se şi într-o carte ce va fi lan­sa­tă. Stu­di­ind hârti­u­ţe­le din co­lec­ţia sa, Te­rai a ob­ser­vat şi anu­mi­te ti­pa­re co­res­pun­ză­toa­re zo­ne­lor de un­de pro­vin. Indi­e­nii pre­fe­ră, spre exem­plu, să încer­ce in­stru­men­te­le de scris înşi­rând for­mu­le ma­te­ma­ti­ce, iar afri­ca­nii tra­sând li­nii fer­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.