NICI LENIN NU MAI E CE-A FOST

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Un mu­zeu altă­da­tă vi­zi­tat de o mul­ţi­me de tu­riş­ti se ve­de ne­voit să fa­că ce­va schim­bări da­că vrea să su­pra­vi­e­ţu­ias­că. Mu­zeul es­te ame­na­jat în câte­va odăi din­tr-o clă­di­re din Tam­pe­re, Fin­lan­da, un­de Lenin a fă­cut cu­noş­tin­ţă cu Sta­lin în 1905. A fost înte­meiat în 1946 de că­tre fin­lan­de­zi sim­pa­ti­zan­ţi ai re­gi­mu­lui so­vi­e­tic şi pre­zin­tă via­ţa şi ope­ra lui Lenin, ur­mând fi­del ve­chea li­nie a pro­pa­gan­dei URSS. Insti­tu­ţia nu şi-a schim­bat abor­da­rea nici du­pă că­de­rea co­mu­nis­mu­lui, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. To­tu­şi, mu­zeul a fost lă­sat să func­ţi­o­ne­ze de că­tre au­to­ri­tă­ţi­le fin­lan­de­ze, în spi­ri­tul de­mo­cra­ţi­ei. Con­frun­tat cu scă­de­rea nu­mă­ru­lui de vi­zi­ta­tori, mu­zeul ce­re acum pă­re­rea pu­bli­cu­lui des­pre cum ar tre­bui să se pre­zin­te, da­că pre­fe­ră ex­po­na­te pe te­ma „KGB” ori „Economie pla­ni­fi­ca­tă”, a ex­tins ma­ga­zi­nul de su­veni­ruri şi are de gând chiar s-o la­se mai moa­le cu pro­pa­gan­da.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.