GO WORLDWIDE, YOUNG MAN! Am vrut de mul­te ori să scriu des­pre acest su­bi­ect, dar n-a fost să fie până săp­tă­mâna tre­cu­tă, când am primit do­uă, ba chiar trei im­pul­suri ma­jo­re. Es­te vor­ba de niş­te li­mi­tări pe ca­re ni le im­pu­nem sin­guri, in­vo­lun­tar, şi de put

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

Pe la 1830 scri­i­to­rul ame­ri­can Ho­ra­ce Gre­e­ley emi­tea ce­le­bra fra­ză „Go west, young man, go west!“. Exis­tă des­tu­le con­tro­ver­se le­ga­te de lo­cul şi mo­men­tul când a fă­cut asta şi, din­tre toa­te va­rian­te­le, cel mai mult îmi pla­ce cea sus­ţi­nu­tă de un po­li­ti­cian, Grin­nell, ca­re sus­ţi­ne că el a fost „tână­rul“în cau­ză, iar Gre­e­ley l-a sfă­tu­it: „Du-te în vest, ti­ne­re, în vest. Aco­lo es­te o lu­me să­nă­toa­să, la ma­re dis­tan­ţă de mul­ţi­mea de le­ne­şi şi im­be­ci­li ca­re ne încon­joa­ră“.

Mul­ţi ani mai târziu am întâlnit ide­ea la Don Va­len­ti­ne, fon­da­to­rul fon­du­lui de investiţii Se­qu­oia Capital, omul ca­re a fi­nan­ţat Apple, Atari, Ora­cle, Cis­co, Elec­to­nic Arts, Goo­gle, Yo­uTu­be şi mul­te alte com­pa­nii - cred că, da­că el nu ar fi exis­tat, lu­mea teh­no­lo­gi­ei ar fi, astă­zi, cu to­tul alta. În fa­ţa ab­sol­ven­ţi­lor de la Stan­ford, Va­len­ti­ne a vorbit, în 2010, des­pre pi­e­ţe şi com­pa­nii; omul spu­ne că de fi­e­ca­re da­tă au cău­tat să fi­nan­ţe­ze nu doar idei, ci idei pe ba­za că­ro­ra se pu­te­au clă­di com­pa­nii mari, ca­re ţin­te­au pi­e­ţe mari - şi, pri­vind lis­ta de com­pa­nii de mai sus, pu­tem înţe­le­ge mai bi­ne des­pre ce vor­beş­te. Ca să ai suc­ces, ca să de­vii ma­re, tre­bu­ie să ţin­teş­ti lu­mea între­a­gă. Cu trei ani în ur­mă am zis să ţin min­te acest dis­curs (es­te pe Yo­uTu­be) şi am închis ca­zul, pentru mo­ment.

Săp­tă­mâna tre­cu­tă Li­viu Dră­gan a dat do­uă din­tre ce­le mai per­ti­nen­te şi co­rec­te sfa­turi de afa­ceri pe ca­re le-am au­zit la Meet the CEO - pri­mul es­te „Nu fa­ce­ţi afa­ceri cu statul, pentru că vă com­pro­mi­te­ţi!“, iar al doi­lea, „Ui­ta­ţi că Ro­mânia are gra­ni­ţe, gra­ni­ţe­le ne cre­e­a­ză o ima­gi­ne to­tal gre­şi­tă. Ui­ta­ţi că exis­tă gra­ni­ţe şi vin­de­ţi pro­du­se în toa­tă lu­mea“. Cu pri­mul nu pu­tem de­cât să fim de acord, doar ui­tându-ne la cei ce sunt de­ja în închi­soa­re sau ca­re sunt cer­ce­ta­ţi. Al doi­lea mi se pa­re cu atât mai im­por­tant pentru că ofe­ră ori­că­rui tânăr am­bi­ţi­os vi­zi­u­nea ne­ce­sa­ră pentru a cu­ceri lu­mea. Dră­gan are o afa­ce­re de 30 de milioane de eu­ro, pre­zen­tă într-o for­mă sau alta în 28 de ţări ale lu­mii, şi lu­cre­a­ză cu une­le din ce­le mai mari com­pa­nii din lu­me, es­te vor­ba de To­ta­lSoft.

Li­viu Dră­gan şi-a ros­tit sfa­tu­ri­le luni, şi ele ar fi ră­mas sim­ple sfa­turi da­că joi nu ar fi venit o no­uă con­fir­ma­re, pe lângă To­ta­lSoft: es­te vor­ba de pre­lua­rea afa­ce­rii Li­ve­rail de că­tre Fa­ce­book, pentru o su­mă între 400 şi 500 de milioane de do­lari. Li­ve­rail es­te o companie fon­da­tă de doi ti­neri an­tre­pre­nori români, Andrei Dun­ca şi Ser­giu Bi­riş, ală­turi de bri­ta­ni­cul Mark Tref­gar­ne, cu o trei­me din an­ga­ja­ţi români, cu un sfert din ma­na­ge­ment asi­gu­rat de români, dar ca­re se adre­se­a­ză lu­mii între­gi, fi­ind unul din­tre fur­ni­zo­rii ma­jori de pu­bli­ci­ta­te vi­deo online. Andrei Dun­ca şi Ser­giu Bi­riş sunt doi ti­neri pe ca­re Business Ma­ga­zin a mi­zat, în 2007, când i-a pre­zen­tat pe co­per­tă - era vor­ba de apa­ri­ţia Tri­lu­li­lu - şi, de atunci, cei doi au tot ur­cat în va­rii do­me­nii ale teh­no­lo­gi­ei. Gândind glo­bal. Des­chi­de­ţi pa­gi­na de ma­na­ge­ment a Li­ve­rail şi ve­ţi ve­dea aco­lo, lim­pe­de, ce înse­am­nă lu­mea glo­ba­li­za­tă, lu­mea fără gra­ni­ţe: oa­meni de ce­le mai di­ver­se na­ţi­o­na­li­tă­ţi lu­crând la Cluj, Los Ange­les, Lon­dra sau Pa­ris pentru oa­meni de ce­le mai di­ver­se na­ţi­o­na­li­tă­ţi.

Pa­ra­fra­zându-l pe Ho­ra­ce Gre­e­ley, spun: „Da­că vre­ţi să vă eli­be­ra­ţi de hor­de­le de le­ne­şi şi im­be­ci­li, ţin­ti­ţi lu­mea între­a­gă!“. Go worldwide, young man!

Nu pot ilus­tra, de­si­gur, de­cât cu o a treia con­fir­ma­re, şi tot de săp­tă­mâna tre­cu­tă: es­te vor­ba de ta­blo­ul „The Fa­ke Rot­hko“al tână­ru­lui Adrian Ghe­nie, vândut tot luni, la Sot­he­by, cu 1,77 milioane de eu­ro. Co­ta lui Adrian Ghe­nie a cres­cut uriaş într-un an, pentru că în iu­nie 2013 vin­dea un ta­blou cu peste 330.000 de do­lari, un re­cord şi ace­as­tă su­mă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.