RIB de­vi­ne Ide­aBank

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Ro­ma­nian Inter­na­ti­o­nal Bank (RIB), pre­lua­tă anul tre­cut de gru­pul po­lo­nez Ge­tin Hol­ding, va tre­ce prin­tr-un pro­ces de re­bran­ding ca­re va in­clu­de schim­ba­rea nu­me­lui în Ide­aBank, un brand uti­li­zat de Ge­tin Hol­ding pe mai mul­te pi­e­ţe din re­gi­u­ne, şi o cam­pa­nie de atra­ge­re de de­po­zi­te prin ca­re să cre­as­că acu­mu­lă­ri­le de re­sur­se. Gru­pul po­lo­nez a cum­pă­rat cu 1,3 mil. eu­ro ban­ca de la omul de afa­ceri ame­ri­can Da­ni­el Ro­ber­ts, în con­di­ţi­i­le în ca­re ban­ca se afla în di­fi­cul­ta­te şi ris­ca să ajun­gă în ad­mi­nis­tra­re spe­cia­lă pentru că fos­tul ac­ţi­o­nar nu o mai pu­tea sus­ţi­ne cu in­jec­ţii de capital. RIB a încheiat anul tre­cut cu pi­er­deri ne­te de 24,5 mil. lei, mai mult de­cât du­ble fa­ţă de re­zul­ta­tul ne­ga­tiv înre­gis­trat în 2012.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.