Con­te­a­ză nu numai înţe­le­sul cu­vântu­lui pro­duc­ti­vi­ta­te, ci şi fe­lul în ca­re es­te pri­vi­tă, ana­li­za­tă şi îmbu­nă­tă­ţi­tă. Pa­re un tru­ism, dar în mul­te or­ga­ni­za­ţii nu es­te la fel de evi­dent ce es­te cu ade­vă­rat im­por­tant în ce pri­veş­te pro­duc­ti­vi­ta­tea.

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Unul din cu­vin­te­le ma­gi­ce, ală­turi de efi­ci­en­ţă şi op­ti­mi­za­re, pro­duc­ti­vi­ta­tea es­te ades întâlni­tă în dis­cur­su­ri­le ce­lor ce mă­soa­ră per­for­man­ţa ope­ra­ţi­o­na­lă a unei or­ga­ni­za­ţii. De ce­le mai mul­te ori prin pro­duc­ti­vi­ta­te se mă­soa­ră câte anu­me ope­ra­ţii se efec­tue­a­ză într-o uni­ta­te de timp, şi cam asta e pentru toa­tă lu­mea înţe­le­sul res­pec­ti­vu­lui in­di­ca­tor. Mai pu­ţin pentru cei ce „se pi­erd“în tra­du­ce­rea lui sau ca­re înce­ar­că să îl ajus­te­ze ca pe elas­ti­cul de la bu­di­găii bu­ni­cii.

Ca să fiu mai clar, ia­tă o pă­ţa­nie cu un anu­me ma­na­ger de fir­mă. Omul se con­frun­ta cu o pro­ble­mă de P&L (pro­fit and loss) şi ca să o re­zol­ve a luat-o arit­me­tic şi i-a ie­şit că tre­bu­ie să cre­as­că pro­duc­ti­vi­ta­tea cu 10%.

Du­pă ce şi-a fă­cut so­co­te­li­le, s-a adre­sat ma­na­ge­ru­lui ope­ra­ţi­o­nal ca­re se ocu­pa de res­pec­ti­vul business unit. Ra­ţi­o­na­men­tul lui era foar­te sim­plu: dai afa­ră 10% din re­sur­se, faci la fel de mul­te ope­ra­ţii şi din arit­me­ti­că rei­e­se că ai cu 10% mai mul­tă pro­duc­ti­vi­ta­te. Nu s-a gândit în schimb la un as­pect esen­ţial: că lu­cră­to­rii ră­ma­şi tre­bu­ie con­vin­şi să lu­cre­ze cu 10% mai re­pe­de, ca să com­pen­se­ze lip­sa co­le­gi­lor zbu­ra­ţi. Nu prea i-a con­vins ni­meni, aşa că au înce­put să se înre­gis­tre­ze întârzi­eri, pro­ble­me, cli­en­tul a de­venit din ce în ce mai ne­mul­ţu­mit, iar pro­duc­ti­vi­ta­tea înre­gis­tra­tă nu se schim­ba­se cu ni­mic. Nu de alta, dar fi­e­ca­re ope­ra­tor fă­cea ace­la­şi nu­măr de ope­ra­ţii pe oră ca şi înain­te. În fi­nal, a fost scă­zu­tă doar ca­pa­ci­ta­tea de pro­duc­ţie – pe ca­re a tre­bu­it să o pu­nem re­pe­de la loc, ca să nu ne pi­er­dem afa­ce­rea. Abia du­pă ace­ea a reu­şit un in­gi­ner de pro­ces să re­gânde­as­că mo­dul în ca­re se fă­ce­au ope­ra­ţi­i­le şi să cre­as­că pro­duc­ti­vi­ta­tea cu aproa­pe 15%. Ast­fel s-a ajuns la ce­ea ce se do­rea din start: mai mul­te ope­ra­ţii în uni­ta­tea de timp, cu ace­le­a­şi re­sur­se in­sta­la­te.

Acum, că am sta­bi­lit că mai întâi tre­bu­ie să lu­cre­zi la pro­ce­se, e cu schep­sis şi cum te ui­ţi la pro­ce­se­le res­pec­ti­ve. Nu de alta, dar într-o altă or­ga­ni­za­ţie, un­de oa­me­nii pri­ce­pe­au ca­re e înţe­le­sul cu­vântu­lui pro­duc­ti­vi­ta­te, au ape­lat la un gu­ru în le­an ma­nu­fac­tu­ring. Aces­ta a venit, s-a ui­tat la li­nia de pro­duc­ţie şi apoi a sta­bi­lit un plan de im­pro­ve­ment (Kai­zen, fra­te!) ca­re din 3 hei­jun­ka re­du­cea mu­da şi sco­tea îmbu­nă­tă­ţi­rea ne­ce­sa­ră.

Și au venit ex­per­ţii, au bă­gat re­pe­de niş­te Gem­ba walk, au de­fi­nit va­lue stre­am map, apoi au pus mâna pe pro­ce­se, le-au ana­li­zat, au mai fă­cut ce-au mai fă­cut şi du­pă pri­ma lu­nă s-a ţi­nut o şe­din­ţă în ca­re ni s-au pre­zen­tat pri­me­le re­a­li­zări. Con­form cu ci­fre­le res­pec­ti­ve, pro­duc­ti­vi­ta­tea cres­cu­se cu 25%!

Exce­lent re­zul­tat, dar in­su­fi­ci­ent. Aşa că ex­per­ţii în le­an ma­nu­fac­tu­ring şi-au su­fle­cat din nou mâne­ci­le, au luat din nou pro­ce­se­le la pu­ri­cat, au mai iden­ti­fi­cat niş­te mu­dă de eli­mi­nat, au mai re­glat oda­tă takt ti­me-ul, au mai pus niş­te hei­jun­ka pe mu­da, au bă­gat niş­te po­keyo­ke (sis­te­me an­ti­prost, pe lim­ba noas­tră) pe ici, pe co­lo ca să nu mai gre­şe­as­că lu­mea fa­bri­ca­ţia şi ta-da-dam!!! La sfârşi­tul ac­ţi­u­nii iar şe­din­ţă, iar re­zul­ta­te pre­zen­ta­te – pro­duc­ti­vi­ta­tea mai cres­cu­se cu 20%.

Incre­di­bil! Dar nu ne dăm bă­tu­ţi, to­va­ră­şi, mai bi­ne­le e duş­ma­nul bi­ne­lui, aşa că ex­per­ţii lo­ca­li au in­vi­tat un co­leg ja­po­nez, ex­pert în toa­te ce­le, şi s-au apu­cat din nou de lu­cru. Au pus din nou tu­nu­ri­le pe li­nia de fa­bri­ca­ţie, au întă­rit fi­veS-ul, au re­luat la pu­ri­cat toa­tă apro­vi­zi­o­na­rea cu ma­te­ria­le şi se­mi­fa­bri­ca­te ca să fie si­guri că to­tul e ba­zat pe pull şi pe kan-ban... Ce mai! Tre­a­bă se­ri­oa­să.

De data asta mai câşti­ga­se­ră 15% la ca­pi­to­lul pro­duc­ti­vi­ta­te!

A fost mo­men­tul în ca­re un anu­mit ma­na­ge­raş, cam de­fe­tist de fe­lul lui, a pus o între­ba­re ten­den­ţi­oa­să şi rău­tă­ci­oa­să ca­re su­na cam aşa: “Dra­gi­lor, cum se fa­ce că du­pă ce aţi cres­cut pro­duc­ti­vi­ta­tea cu 15%, 20% şi respectiv 25%, li­nia de pro­duc­ţie scoa­te tot 120 de pro­du­se pe oră şi tot cu apro­xi­ma­tiv 45 de oa­meni?“.

Mă între­ba­ţi da­că sunt ne­bun, sau da­că am idee un­de sunt pro­duc­ti­vi­tă­ţi­le afi­şa­te? Sau da­că, poate, ci­ne­va a pic­tat ci­fre­le?

Ei bi­ne, pe alo­curi s-au ob­ţi­nut ace­le creş­teri de pro­duc­ti­vi­ta­te, dar cu pre­ţul in­du­ce­rii unor pro­ble­me în altă par­te. Be­le­aua cea mai ma­re e că ex­per­ţii s-au ui­tat cu ma­re atenţie la bu­că­ţe­le şi seg­men­te din li­nia de pro­duc­ţie şi nu la an­sam­blul ei. Oda­tă ce echi­pa s-a ui­tat la po­za „din eli­cop­ter“şi a unit seg­men­te­le de bu­că­ţe­le de im­pro­ve­ment, s-a vă­zut şi îmbu­nă­tă­ţi­rea re­a­lă şi creş­te­rea de pro­duc­ti­vi­ta­te. Era doar de 10%, dar cre­de­ţi-mă! Era re­a­lă şi se sim­ţea peste tot, şi în P&L şi în sa­tis­fac­ţia cli­en­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.