BĂTĂLIA IMPERIULUI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

PRO Vi­deo re­co­man­dă în ace­as­tă săp­tă­mână „300: Ascen­si­u­nea unui Impe­riu”, un film în ca­re, du­pă co­lo­sa­la con­frun­ta­re de la Ter­mo­pi­le, la­co­mul re­ge Xer­xes con­ti­nuă în for­ţă con­so­li­da­rea pu­te­rii imperiului per­san, ur­mă­rind ne­mi­los ex­pan­si­u­nea te­ri­to­ri­u­lui său şi dezvoltarea unei ar­ma­te in­vin­ci­bi­le. Cu o flo­tă im­pre­si­o­nan­tă con­du­să de răz­bu­nă­toa­rea Arte­me­sia, Xer­xes îşi con­cen­tre­a­ză toa­tă pu­te­rea pentru a-l opri pe ge­ne­ra­lul grec Te­mis­to­cle, ca­re do­reş­te să uni­fi­ce toa­te te­ri­to­ri­i­le gre­ceş­ti pentru a-i ţi­ne pi­ept. „300: Ascen­si­u­nea unui Impe­riu” pro­mi­te ac­ţi­u­ne de pro­por­ţii, efec­te vi­zua­le ex­cep­ţi­o­na­le şi o bă­tă­lie cu­tre­mu­ră­toa­re pe ma­re şi es­te dis­po­ni­bil din 24 iu­nie, pe Blu-ray 3D, Blu-ray şi DVD, în toa­te magazinele de spe­cia­li­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.