STATUI CU CHEF DE VOR­BĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ca să-i înve­se­le­as­că pe lon­do­ne­zi şi pe lo­cu­i­to­rii din Man­ches­ter, o or­ga­ni­za­ţie non­pro­fit axa­tă pe proiecte ar­tis­ti­ce, Sing Lon­don, s-a gândit să dea glas sta­tu­i­lor im­por­tan­te ale ora­şu­lui, scrie The Te­le­graph. La proi­ect par­ti­ci­pă scri­i­tori şi ac­tori cu­nos­cu­ţi ai Ma­rii Bri­ta­nii: pri­mii scriu tex­te­le pe ca­re sta­tu­i­le le vor ros­ti, iar cei din ur­mă le împru­mu­tă. Pentru a as­cul­ta ce au de spus sta­tu­i­le, tre­că­to­rii va tre­bui să ac­ti­ve­ze niş­te mar­ca­je spe­cia­le de lângă aces­tea cu aju­to­rul te­le­fo­nu­lui mo­bil. Sing Lon­don „re­ci­di­ve­a­ză” cu acest proi­ect, du­pă ce an­te­ri­or a „învă­ţat” o se­rie de co­şuri de gu­noi din Lon­dra să le cânte ce­lor ca­re le fo­lo­se­au, pentru a-i răs­plă­ti pentru gri­ja fa­ţă de cu­ră­ţe­nia ora­şu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.