INDICATOROMETRIE Ine­vi­ta­bil, du­pă ce po­ves­teş­ti des­pre ca­li­ta­te ajun­gi la sis­te­me de mă­su­rat ca­li­ta­tea şi nu doar ca­li­ta­tea, ci între­a­ga per­for­man­ţă a or­ga­ni­za­ţi­ei.

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Pentru asta, oa­meni deş­tep­ţi şi or­ga­ni­za­ţi din ce­le mai ve­chi tim­puri au in­ven­tat şi dez­vol­tat o mul­ţi­me de sis­te­me, con­cep­te şi te­o­rii, prin­tre me­to­de gă­sin­du-se şi ce­ea ce se che­a­mă azi ba­lan­ced sco­re card (BSC) – un sis­tem ca­re pu­ne la un loc un set de in­di­ca­tori ca­re pot da o ima­gi­ne asu­pra per­for­man­ţei pe ca­re o poate atin­ge or­ga­ni­za­ţia. Da­că ar fi să for­ţez o com­pa­ra­ţie mai plas­ti­că, aş fa­ce le­gă­tu­ra cu ta­blo­ul de bord al unei ma­şini: ai aco­lo vi­te­zo­me­trul, pre­si­u­nea ulei­u­lui, tem­pe­ra­tu­ra apei, tu­ro­me­trul etc. Toa­te la un loc îţi spun cum func­ţi­o­nea­ză an­sam­blul şi, de ase­me­nea, îţi dau şi o idee a li­mi­te­lor în ca­re tre­bu­ie să se înca­dre­ze pa­ra­me­trii mă­su­ra­ţi.

De obi­cei in­di­ca­to­rii ma­cro se cas­ca­de­a­ză în jos spre de­par­ta­men­te­le ope­ra­ţi­o­na­le sau func­ţi­o­na­le că­ro­ra li se adre­se­a­ză, mă­su­ra per­for­man­ţei lor com­pu­nându-se apoi în mă­su­ra per­for­man­ţei ge­ne­ra­le.

Se întâmplă des­tul de des ca în ma­ri­le cor­po­ra­ţii să fie con­curs între de­par­ta­men­te (mai ales între şe­fii de de­par­ta­ment) pentru cu­ce­ri­rea lau­de­lor, ti­tlu­ri­lor şi, evi­dent, pre­mi­i­lor/pro­mo­vă­ri­lor.

Sunt mo­men­te în ca­re ori­ce trai­ning de te­am bu­il­ding, te­am wor­king sau ori­ce altce­va le­gat de echi­pă de­vi­ne de­ma­go­gie în fa­ţa ce­lor ca­re se lup­tă pe via­ţă şi pe moar­te pentru drep­ta­tea şi re­cla­ma per­so­na­lă.

Tar­ge­tu­ri­le im­pu­se ce­lor de ni­vel in­fe­ri­or ating li­mi­te ab­sur­de, in­di­ca­to­rii de per­for­man­ţă se pic­te­a­ză în ver­de şi nu mai au le­gă­tu­ră cu re­a­li­ta­tea, iar or­ga­ni­za­ţia se îndre­ap­tă ver­ti­gi­nos spre co­laps.

În ur­mă cu ce­va ani am trăit re­vi­zu­i­rea BSC-ului ca­re mă­su­ra per­for­man­ţa or­ga­ni­za­ţi­ei în ca­re ac­ti­vam. În ca­drul aces­tei ac­ţi­uni s-au re­gândit in­di­ca­to­rii ca­re mă­su­rau per­for­man­ţa ob­ţi­nu­tă în di­fe­ri­te ac­ti­vi­tă­ţi şi evi­dent s-au re­cal­cu­lat sau sta­bi­lit noi ţin­te pentru per­for­man­ţa ce se do­rea a fi atin­să, iar aco­lo un­de in­di­ca­to­rii de per­for­man­ţă şchi­o­pă­tau, tre­bu­ia să apa­ră ana­li­ze de cau­ză şi ne­lip­si­te­le pla­nuri de ac­ţi­u­ne pentru îmbu­nă­tă­ţi­rea si­tua­ţi­ei.

Ca ori­ce ac­ti­vi­ta­te gândi­tă la ni­vel de cor­po­ra­ţie s-a fă­cut co­mu­ni­ca­rea a ce­ea ce se do­reş­te, pre­cum şi eta­pe­le de im­ple­men­ta­re, una din­tre aces­tea fi­ind con­sti­tu­i­rea „ta­blo­u­lui de bord“lo­cal – adi­că ni­mic mai mult de­cât de­fi­ni­rea ac­ti­vi­tă­ţi­lor ce se do­resc mă­su­ra­te, pre­cum şi sta­bi­li­rea in­di­ca­to­ri­lor ce vor mă­su­ra aces­te ac­ti­vi­tă­ţi pe plan lo­cal, ast­fel încât să poa­tă fi atin­şi in­di­ca­to­rii de cor­po­ra­ţie.

Unul din lu­pii ti­neri ai fir­mei, am­bi­ţi­os şi dor­nic de afir­ma­re, a mers la echi­pa lui de­cis să câşti­ge ace­as­tă lup­tă.

La pri­ma stri­ga­re BSC-ul lui a câşti­gat cam 56 de in­di­ca­tori. Apoi, pentru că nu pă­re­au su­fi­ci­en­ţi, a reu­şit să le cre­as­că nu­mă­rul la 79... şi tot aşa până când s-a ajuns la apro­xi­ma­tiv 250 de in­di­ca­tori.

Evi­dent că da­că ave­am in­di­ca­to­rii, tre­bu­ia să îi şi ana­li­zăm, să îi dez­ba­tem, să le ur­mă­rim tren­dul şi aşa mai de­par­te. Nu în ul­ti­mul rând in­di­ca­to­rii afla­ţi în zo­na ro­şie a per­for­man­ţei tre­bu­ia adu­şi pe ver­de, iar cei ce erau de­ja pe ver­de tre­bu­ia îmbu­nă­tă­ţi­ţi ast­fel încât ver­de­le să fie mai ver­de crud, chiar ver­de ne­on de s-ar pu­tea.

La un sim­plu cal­cul arit­me­tic, da­că am fi alo­cat un mi­nut per in­di­ca­tor, ne-ar fi tre­bu­it cam 4 ore de şe­din­ţă.

Ei bi­ne, şe­din­ta de KPI (key per­for­man­ce in­di­ca­tor, in­di­ca­tori de per­for­man­ţă) du­ra cam între 2 şi 4 ore, atât că se dis­cu­tau ma­xi­mum 15 in­di­ca­tori, şi ăia cu stri­gă­turi! Îmbu­nă­tă­ţi­rea in­di­ca­to­ru­lui unui de­par­ta­ment însem­na de­te­ri­o­ra­rea unui in­di­ca­tor sau a unui set de in­di­ca­tori din alt de­par­ta­ment, şi atunci ţi­ne-te de scu­ze şi acu­ze şi alte ase­me­nea.

Cre­de­ţi că acei 15 in­di­ca­tori erau tot alţii la altă şe­din­ţă? Nici vor­bă! Mai me­reu se dis­cu­tau pri­mii 15 din ca­pul lis­tei, pe de-o par­te pentru că de la o şe­din­ţă la alta se pre­zen­tau răs­pun­su­ri­le ce­ru­te de şe­din­ţa an­te­ri­oa­ră (ca­re ge­ne­rau alte între­bări şi con­flic­te) şi pe de altă par­te pentru că to­ţi cei res­pon­sa­bi­li de in­di­ca­to­rii mai din jo­sul lis­tei pre­fe­rau să îşi ţi­nă gu­ra şi să sca­pe fără prea mul­tă bă­taie de cap. Din pă­ca­te asta era zo­na de “pi­er­de­re la tra­du­ce­re“a ce­ea ce se do­reş­te fa­ţă de ce­ea ce se im­ple­men­te­a­ză.

Par­tea bu­nă a fost că în ace­as­tă be­ţie a in­di­ca­to­ri­lor au exis­tat şi ma­na­geri ca­re au înţe­les ros­tul lor şi aco­lo un­de au vă­zut că e ne­voie de prop­te­le la pro­ce­se sau sis­te­me le-au pus şi au îndrep­tat tre­a­ba, ast­fel încât sis­te­mul chiar şi apli­cat du­pă prin­ci­pi­ul „nu for­ţa, ia un ci­o­can mai ma­re“a dat re­zul­ta­te bu­ne. Și asta mai ales pentru că aceia ca­re fo­lo­se­au sis­te­mul nu îşi fu­rau că­ci­u­la şi ra­por­tau in­di­ca­to­rii co­rect.

Pro­ble­me­le apar atunci când pe lângă in­fla­ţia de in­di­ca­tori apa­re şi psi­ho­za um­flă­rii ţin­tei de per­for­man­ţă. Con­trar prin­ci­pi­u­lui „da­că func­ţi­o­nea­ză nu îl re­pa­ra“, apa­re mai me­reu câte un stra­teg ca­re se gândeş­te că ar pu­tea creş­te pre­si­u­nea apli­ca­tă sis­te­mu­lui şi prin asta să ob­ţi­nă re­zul­ta­te şi mai bu­ne.

Ast­fel s-a întâmplat ca în une­le ca­zuri atin­ge­rea sau de­pă­şi­rea unui tar­get să de­vi­nă o po­ves­te şti­in­ţi­fi­co­fan­tas­ti­că, tre­când mai ales pe par­tea fan­tas­ti­că. Și tre­bu­ie să dai ex­pli­ca­ţii o da­tă, de do­uă ori, de n mii de ori; în plus tre­bu­ie să pui la punct un plan de mă­suri pentru re­zol­va­rea pro­ble­mei. Asta până când, rând pe rând, oa­me­nii ce­de­a­ză şi încep să gă­se­as­că for­mu­le alter­na­ti­ve de cal­cul al

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.