EXTRAVAGANŢE POSTBELICE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

O ex­po­zi­ţie găz­du­i­tă de Pa­lais Gal­li­e­ra din Pa­ris îşi pro­pu­ne să adu­că în aten­ţia pu­bli­cu­lui ex­tra­va­gan­te­le cre­a­ţii re­a­li­za­re de ca­se­le de mo­dă fran­ce­ze în anii de du­pă Al Doi­lea Răz­boi Mon­dial, mai pre­cis între 1947 şi 1957, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Prin­tre cre­a­ţi­i­le pe­ri­oa­dei ce a avut ca punct de por­ni­re co­lec­ţia New Look a lui Chris­tian Di­or, ca­re re­de­fi­nea si­lue­ta fe­mi­ni­nă, se nu­mă­ră deux-pi­e­ce-uri cre­a­te de aces­ta, fus­te­le sem­na­te Elsa Schia­pa­rel­li, ca­re se re­mar­că prin bu­zu­na­re­le su­pra­di­men­si­o­na­te, ori o ro­chie pli­sa­tă cre­a­tă de că­tre Co­co Cha­nel în 1954, o ro­chie de pla­jă Lan­vin şi mo­de­le asi­me­tri­ce de la Jac­ques Fath, Di­or sau Ba­len­cia­ga, pe lângă o sec­ţi­u­ne de ro­chii spec­ta­cu­loa­se de se­a­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.