SALATĂ DE LEDURI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Da­că vrei să-ţi faci o fer­mă nu ai nea­pă­rat ne­voie de un spa­ţiu în aer li­ber, du­pă cum o ara­tă un proi­ect înce­put re­cent într-o fos­tă fa­bri­că So­ny din Ja­po­nia. Proi­ec­tul con­stă din­tr-o fer­mă de in­te­ri­or un­de pe eta­je­re cu cin­cis­pre­ze­ce raf­turi se cul­ti­vă salată, scrie The Inde­pen­dent. Plan­te­le cresc într-o încă­pe­re cu tem­pe­ra­tu­ră con­tro­la­tă şi be­ne­fi­cia­ză de ilu­mi­na­re de la leduri pro­du­se de Ge­ne­ral Elec­tric, ca­re emit lu­mi­nă pe niş­te lun­gi­mi de un­dă pro­pi­ce creş­te­rii lor, ce­ea ce pa­re să le prias­că. Fer­ma de in­te­ri­or a ajuns de­ja la o ame­ri­can din Los Ange­les nu a gă­sit altă so­lu­ţie de­cât să-l aga­ţe în co­pa­cul din fa­ţa ca­sei, un pla­tan bă­trân, du­pă ca­re i-a venit ide­ea să mai aga­ţe şi alte­le, ast­fel că acum de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.