La ex­po­zi­ţia re­cent des­chi­să la Mu­zeul Fer­ra­ga­mo din Flo­ren­ţa. Prin­tre încăl­ţă­ri­le con­fec­ţi­o­na­te de Fer­ra­ga­mo, pre­o­cu­pat în pri­mul rând de con­for­tul ce­lor ca­re-i pur­tau cre­a­ţi­i­le, şi in­clu­se prin­tre ex­po­na­te se nu­mă­ră san­da­le­le cu tal­pă înal­tă de plu­tă în

Business Magazin (Romania) - - / / PANORAMA -

ajun­ge pe o sca­ră în spi­ra­lă şi se pot ad­mi­ra pan­to­fi, gen­ţi, hai­ne, pă­lă­rii şi par­fu­muri fru­mos aşe­za­te pe ca­te­go­rii. De­şi cri­ti­cii nu au întârziat să apa­ră, între­prin­ză­toa­rea îşi jus­ti­fi­că in­ves­ti­ţia afir­mând că dres­sin­gul ei es­te un loc foar­te po­tri­vit pentru or­ga­ni­za­rea de strângeri de fon­duri pentru ope­re ca­ri­ta­bi­le şi că in­vi­ta­te­le ei ca­re do­nea­ză bani se simt foar­te bi­ne la eveni­men­te­le găz­du­i­te aco­lo.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.