PRESIUNEA CRIZEI PETROLIERE

Business Magazin (Romania) - - // AUTO -

Dez­vol­ta­rea mo­to­ri­ză­ri­lor di­e­sel TDI ale Au­di au înce­put la mij­lo­cul ani­lor '70. Cri­za pe­tro­lu­lui de la acea vre­me a ridicat pro­ble­ma proi­ec­tă­rii unui nou tip de mo­tor cu un consum scă­zut de com­bus­ti­bil. Fur­ni­zor pentru sis­te­mul de in­je­cție a fost ales Bos­ch.

Pri­mul V6 2,5 TDI a fost lan­sat în 1997. Aces­ta a venit cu ino­vații teh­no­lo­gi­ce și a fost uti­li­zat pe aproa­pe între­a­ga ga­mă a Au­di, por­nind cu A4, A6 și chiar pe li­mu­zi­na A8. Dacă în primele do­uă ca­zuri pu­te­rea dez­vol­ta­tă era de 150 CP, pentru li­mu­zi­na de lux a fost cre­a­tă una de 180 CP.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.