Mal­lul sau hi­per­mar­ke­tul nu mai sunt des­ti­na­ţii obli­ga­to­rii pentru shop­ping. Afla­ţi în fa­ţa cal­cu­la­to­ru­lui, ta­ble­tei sau chiar a te­le­fo­nu­lui, cum­pă­ră­to­rii îşi pot co­man­da pro­du­se­le, ca­re sunt apoi li­vra­te la uşa ca­sei. Că­rău­şii au de câşti­gat de pe ur­ma a

Business Magazin (Romania) - - // STUDIU DE CAZ - -

STIM M O CRE TERE DE 35% PENTRU FI­E­CA­RE DIN­TRE URM TORII CINCI ANI“, spu­ne Na­dia Ho­moc, di­rec­tor co­mer­cial al fir­mei de cu­ri­e­rat Car­gus. Ea se aşte­ap­tă ca pia­ţa de cu­ri­e­rat să se dez­vol­te în con­ti­nua­re, pe ba­za creş­te­rii co­mer­ţu­lui on­li­ne, ca­re „ră­mâne prin­ci­pa­lul mo­tor şi va con­ti­nua să fie aşa şi în ur­mă­to­rii ani“. Pentru com­pa­ra­ţie, vom spu­ne că în 2013 pia­ţa cum­pă­ră­tu­ri­lor on­li­ne din România a fost de 1 mi­liard de euro, com­pa­ra­tiv cu Po­lo­nia, un­de a avut o va­loa­re de 8 miliarde de euro. „Sun­tem la înce­put, avem o pia­ţă tână­ră, dar cu po­ten­ţial. În 2010, 10% din ci­fra de afa­ceri era ge­ne­ra­tă de co­mer­ţul on­li­ne, iar acum acest pro­cent a ajuns la 35%“, de­cla­ră Ho­moc.

Com­pa­nia şi-a con­cen­trat aten­ţia pentru dez­vol­ta­rea ser­vi­ci­i­lor des­ti­na­te co­mer­ţu­lui

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.