ULTIMA MODĂ: TELEFOANE RETRO

Business Magazin (Romania) - - / / PANORAMA -

Con­si­de­ra­te de­pă­şi­te du­pă răs­pândi­rea te­le­foa­ne­lor mo­bi­le, te­le­foa­ne­le fi­xe cla­si­ce câşti­gă te­ren ca obi­ec­te de­co­ra­ti­ve în SUA, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. De­co­ra­to­rii de in­te­ri­oa­re sus­ţin că ve­chi­le apa­ra­te te­le­fo­ni­ce cu disc sau bu­toa­ne, ve­sel co­lo­ra­te sau so­bre, dau o no­tă de ele­gan­ţă apar­te încă­pe­ri­lor un­de se află, mo­tiv pentru ca­re sunt cău­ta­te de oa­meni de afa­ceri, cre­a­tori de modă sau co­mer­cian­ţi de ope­re de ar­tă. Unii cli­en­ţi cau­tă telefoane ve­chi, de ba­che­li­tă, din pe­ri­oa­da Art De­co, atent re­con­di­ţi­o­na­te, sau ce­va mai noi, co­lan­ţi şi mă­su­ri­le lor, du­pă ca­re un com­pu­ter ti­pă­reş­te mo­de­lul, iar pro­du­sul fi­nal es­te re­a­li­zat de cu­să­to­re­se mult mai bi­ne plă­ti­te de­cât lu­cră­toa­re­le din fa­bri­ci­le din Ban­gla­desh, du­pă cum sus­ţi­ne între­prin­ză­to­rul, ca­re s-a ho­tă­rât de­ja să des­chi­dă un al doi­lea ate­li­er com­pu­te­ri­zat, de da­ta ace­as­ta în Ma­rea Bri­ta­nie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.