ACROBAŢIE ÎN 3D

Business Magazin (Romania) - - / / PANORAMA -

Me­diaPro Dis­tri­bu­ti­on pre­zin­tă, din 22 au­gust, pe ma­ri­le ecra­ne „Dan­sul dra­gos­tei 5: Bă­tă­lia sta­ru­ri­lor“(„Step Up All In“), cea mai no­uă şi pro­vo­ca­toa­re înfrun­ta­re de pe rin­gul de dans în 3D. În cel mai re­cent ca­pi­tol al ce­le­brei fran­ci­ze, pro­ta­go­niş­tii ca­re au fă­cut fu­rori în păr­ţi­le pre­ce­den­te se vor reuni pe ace­e­a­şi sce­nă din stră­lu­ci­to­rul Las Ve­gas pentru a-şi de­mon­stra su­pre­ma­ţia. Cu fi­guri de dans îndrăz­ne­ţe, co­re­gra­fii ui­mi­toa­re şi mu­zi­că an­tre­nan­tă, fi­e­ca­re din­tre ei va lup­ta să ob­ţi­nă vic­to­ria şi să atin­gă vi­sul unei ca­ri­e­re de suc­ces. Re­gia: Trish Sie. Cu: Adam G. Se­vani, Aly­son Sto­ner, Bria­na Evi­gan, Iza­bel­la Mi­ko, Ryan Guz­man. din anii ’60-‘70, ori une­le ca­re să se­me­ne cu apa­ra­te­le din anu­mi­te fil­me de altă­da­tă şi re­cu­nosc că le fa­ce mai ma­re plă­ce­re să le fo­lo­se­as­că pe aces­tea de­cât te­le­foa­ne­le mo­bi­le mo­der­ne, în par­te şi da­to­ri­tă ca­li­tă­ţii mai bu­ne a acus­ti­cii con­vor­bi­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.